Retzensidura de su servìtziu Eolo

Màgini de littleonix, pigada de Pixabay
Sa mègius solutzione pro sa connessione a Internet, dd'ischimus totus, est sa fibra òtica chi permitit connessiones lestras meda, ma a dolu mannu no est a disponimentu in ònnia logu, creende su chi ddi narant partzidura digitale (o digital divide), unu problema sèriu in unas cantas àreas de su mundu, in custos tempus in ue totu si faghet in lìnia. Alternativas chi nos permitint de no abarrare sena retze fintzas in si logos comente biddas de monte nche nd'at medas: satèllite, mòbile (3G/4G/5G) e, prus che totu, banda larga mòbile comente WiMAX e FWA/WLL. Eolo est unu de is frunidores chi impreant una tecnologia FWA.
Etichetas

WSL podet esecutare aplicatziones cun interfache gràfica

Immàgine de CoxinhaFotos pigada dae Pixabay

Pro is chi no ddu connoschent, WSL (Windows Subsystem for Linux) est unu suta-sistema chi permitit de esecutare aplicatziones pro Linux in unu sistema Windows 10. Installende·ddu est possìbile a impreare custos programmas comente chi esserent trastos pro sa lìnia de cumandu sena dèpere impreare una màchina virtuale comente VirtualBox o VMWare. A incumentzare dae Windows 10 Build 21364 fintzas is programmas cun interfache gràfica ant a èssere suportados.

Su Rennu Unidu ponet a Alan Turing subra a is 50£

Alan Turing - Màgini de sa Wikipedia

Sa Banca de Inghilterra at publicadu su progetu pro su billete nou de banca de 50£, chi at a tènnere s'immàgine de Alan Turing, unu matemàticu de importu mannu e unu de is babbos de s'informàtica. Su personàgiu dd'ant seberadu in su 2019 pro regordare su traballu suo in is campos de sa matemàtica e s'informàtica e pro su contributu suo in sa vitòria in sa Segunda Gherra Mundiale pro àere detzifradu su còdighe Enigma de sa Germània.

Sighit sa petitzione contras a sa guardiania biomètrica

Immàgine de Republica pigada dae Pixabay

"Su connoschimentu faciale podet e at a èssere impreadu contras a onniunu de nois dae is guvernos e is multinatzionales" - Custa est sa presentada pro sa petitzione ufitziale a sa Cumissione Europea "Torra a ti pigare sa fache" pro su bandu de sa guardiania biomètrica e duncas contras a sa possibilidade de èssere connotu dae sistemas automàticos aunde si siat s'agatamus.

Su fogu at firmadu unu servìtziu mannu de "cloud"

Màgini de su fogu, pigada de su profilu Twitter de is pompieris de Strasburgo

In su note intre su 9 e su 10 de martzu in Strasburgo su fogu at fatu dannu a unu tzentru de datos de unu de is prus frunidores mannos de servìtzios de informàtica in sa nue (cloud computing). S'efetu de custu disacatu est chi unos cantos servìtzios e giassos web non sunt a disponimentu in custas ùrtimas dies. Custu pro ite ca su fogu at ispèrdidu una parte de is elaboradores e is tècnicos ant dèpidu istudare totu is àteros.

Vacinus contras a su COVID bèndidos a iscùsia

Immàgine de Markus Winkler dae Pixabay

Un'artìculu in su blog de Kaspersky nos faghet ischire chi cun sa pandemia de COVID-19 est incumentzadu unu mercadu cuadu in su web iscuru (dark web) in ue si bendent artìculos de protetzione, comente is mascareddas, e fintzas su vatzinu, cun prètzios chi andant dae 250$ a 1200$, o tzertificados farsos de vatzinu pro is chi bolent biagiare sena ddu fàghere.

Impreare su Messenger de Facebook in Linux - 2

Franz in Mint Cinnamon

Amus giai bidu comente impreare su Messenger de Facebook in Linux gràtzias a un'estensione de Pidgin. A dolu mannu, custa solutzione nos òbligat a renuntziare a sa parte manna de is funtzionalidades de Facebook, comente s'imbiu de fotografias, vìdeos, archìvios e messàgios de boghe, pro ite ca s'estensione pro Pidgin non nde frunit suportu pro immoe. Andamus a bìdere duncas àteras 3 solutziones basadas a pitzus de s'aplicatzione Web ufitziale de Facebook.

Etichetas