Fairphone, su telefoneddu èticu

FairphoneAis mai intèndidu chistionare de cummèrtziu giustu? Mancari calicunu de bois àteros at comporadu alimentos cun s'eticheta "Fair Trade" chi costant pagu prus de is àteros ma benent dae unu protzessu de produtzione chi respetat is traballadores e s'ambiente. Fairphone, arribadu a sa versione 3, batit custu cuntzetu a is telefoneddos.
Difatis, is telefoneddos Fairphone costant de prus, ma tenent unos cantos avantàgios subra is telefoneddos de àteros produtores.

Arribadu ReactOS 0.4.13

ReactOSReactOS est lòmpidu a sa versione 0.4.13.
Incumentzamus narende ite est ReactOS, giai chi est sa prima borta chi nde chistionu inoghe. ReactOS est unu sistema operativu lìberu in isvilupu, chi punnat a èssere cumpatìbile cun is programmas de Windows. Bolet èssere duncas un'alternativa a Linux pro is usuàrios chi bolent unu sistema lìberu ma sunt acostumados o recherent Windows pro traballare.
Su sistema impreat cumponentes de Wine pro funtzionare e est ancora in istadu alpha. Bolet nàrrere chi no est prontu a un'impreu diàriu pro traballu o pro domo.

Dae oe DuckDuckGo chistionat sardu!

DuckDuckGo in sardu

Bos annùntzio cun praghere mannu chi incumentzende de oe, sa limba sarda est a disponimentu pro su motore de chirca DuckDuckGo chi bos apo giai presentadu. Pro custa furriadura in sardu apo donadu un'agiudeddu deo puru, ma depemus torrare gràtzias a sa truma de Sardware, chi at fatu sa parte manna de su traballu. Sighint is istrutziones pro cambiare sa limba.

Rosetta@home sighit sa chirca contra a su COVID-19

Amus giai chistionadu de Rosetta@home e su contributu suo a sa chirca pro gherrare contra a su Coronavirus. Cun una nota de pagas dies a oe, ant annuntziadu chi custu agiudu sighit cun s'istùdiu, pro mèdiu de su càrculu distribuidu, de s'interatzione intre su virus e is proteinas. In prus, su progetu essit prus ricu, cun sa disponibilidade de su programma de càrculu pro sa prataforma Linux-ARM.