Programmas pro elaboradore

Adiosu, Cortana

Logo de Cortana

Microsoft at annuntziadu chi Cortana no at a èssere prus suportadu cun s'annoamentu de Windows 11 chi at a bènnere. Cortana, ddu regordamus, est su programma de assistèntzia e connoschimentu vocale de Windows, introdùidu in su 2014, su pròpiu annu de Alexa de Amazon, duos annos a pustis de Siri de Apple e duos annos in antis a Google Assistant.

Is noas de Ubuntu 23.04

Immàgine de Canonical

Custu mese ddoe at una pariga de noas de interessu in contu de Ubuntu, sa distributzione de Linux prus famada pro s'impreu domèsticu. Pagas dies a oe ant publicadu sa versione 23.04 "Lunar Lobster" (Aligusta Lunare) e est acabende su suportu de sa 18.04 LTS (versione a suportu longu). Amus a bìdere pro ite custu est de importu.

Etichetas

Firefox chistionat sardu

Firefox chistionat sardu

A pustis de unu traballu mannu de s'iscuadra de Sardware duradu totu su 2022, Mozilla Firefox, unu de is prus navigadores (browser) web impreados in su mundu, at publicadu su pachete de limbàgiu in sardu. Dd'aia annuntziadu in s'agabbu de su 2021 e Sardware at cumpridu sa promissa sua. No est su primu progetu chi s'iscuadra fùrriat, comente podimus bìdere in sa pàgina ufitziale. Ddoe sunt DuckDuckGo, Telegram e àteros puru. Su pachete de limba s'agiunghet a su corretore ortogràficu, arribadu in s'incumentzu de su 2021, frunende un'esperièntzia in sardu prena. Andamus a castiare unu pagheddu prus de acanta.

Est acabadu oe su suportu pro Windows 7 e 8

Windows 8 in una tauledda. Immàgine de Csaba Nagy pigada dae Pixabay

Windows 7 est istada una versione de su sistema Microsoft istimada meda dae is impitadores, chi dd'ant bidu comente su sutzessore perfetu de Windows XP a pustis de su fallimentu de Windows Vista, publicadu in presse e tropu grae pro sa parte manna de is computeras chi esistiant insandus. Sa versione 8 no est istada amada che sa 7, ma mancu odiada che Vista. Est istada una versione de passàgiu in unu perìodu in ue Microsoft chircaiat de si pigare una parte de su mercadu in su mundu de is sistemas pro dispositivos mòbiles. Teniat duncas su bantàgiu de èssere lèbiu e lestru in s'aviu. Comente si siat, in su perìodu de Windows 7 e 8 is cumputadores bèndidos sunt istados medas, duncas s'11% de is elaboradores acapiados a sa retza impreant ancora sa versione 7 e un'àteru 3,59% impreant is versiones 8 e 8.1. Totu custos impitadores ant a fàghere bene a chircare un'alternativa, ca is sistemas issoro no ant a retzire prus annoamentos.

Immàgines PNG impreadas pro furare datos

Immàgine de Elchinator pigada dae Pixabay

Is chircadores de Avast, su produtore de unu de is prus antivirus famados de su mundu, ant publicadu un'articulu de interessu a pitzus de una tècnica impreada pro furare datos a aziendas de importu e de guvernu in Àsia. Sa cosa de interessu est chi su còdighe pro nde-ddos furare est cuadu in immàgines PNG che milliones de àteras chi s'agatant in Ìnternet.

Gmail non funtzionat prus in s'ordinadore? Is solutziones.

Logo de GMail. Imm´gine de Pfpiovani pigada dae Pixabay

A incumentzare dae unu mese a oe, Gmail non permitit prus s'impreu cun aplicatziones betzas e pagu seguras. Custu pro chircare de ammanniare sa seguresa de is contos bostros. Sende chi Google in custu momentu est su prus frunidore mannu de custu tipu de servìtziu, difatis, ddoe at gente meda cun intentziones malas chi ddis diat a pràghere a furare is datos de totu is clientes issoro. Custu est giai acontèssidu prus de una borta cun àteros frunidores. Calicunu, pro esempru, at a regordare cando gente meda at pèrdidu s'atzessu a sa posta de Libero e sa casella issoro at incumentzadu a ispàrghere messàgios SPAM a totu is cuntatos sarvados. S'efetu de cust'ammànniu de seguresa est chi calicunu de nois non resesset prus a lèghere sa posta cun su programma chi at semper impreadu. Andamus a bìdere cales sunt is solutziones.