Freàrgiu 2024

Houthi e Mare Ruju: perìgulu nch'est pro Internet?

Retza globale. Immàgine de TheDigitalArtist, pigada dae pixabay

De seguru totus amus lèghidu me is noas s'ameletzu de is Houthi de nde segare is cavos de datos chi passant a suta de su Mare Ruju e custu at ingendradu orròliu pro su funtzionamentu de Internet.
In custu artìculu apo a ispricare pro ite non nos depimus orroliare tropu, chirchende de impreare unu linguàgiu chi potzant cumprèndere fintzas is prus pagu espertos.

Etichetas