messenger

Adiosu ICQ: si nche andat unu biculeddu de istòria

Logo de ICQ, pigau de Wikimedia Commons

Ddoe fiat unu tempus in ue no esistiat Whatsapp, no esistiat Telegram e no esistiat nen mancu Windows Live (MSN) Messenger. Fiat su 1996 e naschiat unu servìtziu chi ddi naraiant ICQ, una sigla chi non bolet nàrrere nudda, ma sonat che "I seek you" (ti chirco). Comente su leghidore at giai cumprèndidu, si tratat de unu programma de messageria, giaju de is chi impreamus nois me is telefoneddos nostros.

Etichetas

Telegram Premium est arribbadu

Immàgine de sa noa de Telegram Premium, pigada dae Telegram.org

Telegram, lòmpidu dae pagu a 700 milliones de impitadores, tenet immoe una versione Premium a pagamentu, che a àteros servìtzios.
Totu su chi fiat in donu at a abarrare de aici: sa diferèntzia cun sa versione Premium est chi cando in sa versione in donu ddoe at càncua genia de lìmite, in sa versione Premium custu lìmite est dòpiu. Pro esempru, is impitadores Premium podent iscambiare archìvios finas a 4GB imbetzes de 2GB.

Impreare su Messenger de Facebook in Linux - 2

Franz in Mint Cinnamon

Amus giai bidu comente impreare su Messenger de Facebook in Linux gràtzias a un'estensione de Pidgin. A dolu mannu, custa solutzione nos òbligat a renuntziare a sa parte manna de is funtzionalidades de Facebook, comente s'imbiu de fotografias, vìdeos, archìvios e messàgios de boghe, pro ite ca s'estensione pro Pidgin non nde frunit suportu pro immoe. Andamus a bìdere duncas àteras 3 solutziones basadas a pitzus de s'aplicatzione Web ufitziale de Facebook.

Etichetas

Whatsapp: arribat s'impreu dae prus dispositivos e is foto temporàneas

Logo WhatsappSegundu un'artìculu de WhatsApp Beta Info, s'aplicatzione de messàgios prus famada de su mundu est acanta a donare sa possibilidade de èssere impreada cun fintzas a 4 dispositivos a su pròpiu tempus sena dèpere lassare su dispositivu primàriu acapiadu a Internet. In prus, ant a arribare is messàgios, fotografias e àteros mèdias chi s'ant a cantzellare a solos a pustis chi s'arritzidore ddos at castiados.

Etichetas

Impreare su Messenger de Facebook in Linux

Pidgin in LinuxMedas de nois acostumant a imbiare e retzire messàgios in Facebook ma non sunt interessados a tènnere su situ o s'aplicatzione de Facebook aberta e duncas impreant s'app Messenger, chi però est a disponimentu isceti pro Windows e tzellulares. Ddoe fiat unu progetu de Messenger pro Linux unos cantos annos a oe, ma no esistit prus. Pro sorte, nch'est sa manera de assetiare un'àtera aplicatzione pro funtzionare comente Messenger.

Sunt arribbadas is vìdeu-tzerriadas pro Telegram

Butonis de sa mutida de TelegramFiat ora! - at a àere pensadu calicunu. Telegram siat annuntziadu de traballare a is vìdeu-tzerriadas in su 2017 e mancari in antis puru, cando fiat un'aplicatzione pro messàgios de testu isceti. Is tzerriadas sunt arribbadas in su martzu 2017 e amus abetadu àteros 3 annos pro su vìdeu, chi immoe est a disponimentu pro dispositivos Android e iOS, mancari ancora in versione alpha.

Etichetas

Facebook est chirchende de unire Messenger, Instagram e Whatsapp

App po messàgius
Figura de Thomas Ulrich de Pixabay

No fiat difìtzile de bisare chi Facebook boleret aunire a unu tzertu puntu totu is aplicatziones de messàgios suas in una isceti o a su mancu de fàghere a manera chi siat prus fàtzile a comunicare cun is impreadores de s'una o de s'àtera e dd'aiat fintas cunfirmadu Zuckerberg s'annu passadu. Unu programmadore at iscritu un'artìculu a pitzus de s'incumentzu de sa possibilidade de unire Messenger cun Instagram, mancari siat ancora isceti una proa tècnica chi podet èssere tirada in is meses chi benint.