Impreare su Messenger de Facebook in Linux - 2

Impreare su Messenger de Facebook in Linux - 2

Franz in Mint Cinnamon

Amus giai bidu comente impreare su Messenger de Facebook in Linux gràtzias a un'estensione de Pidgin. A dolu mannu, custa solutzione nos òbligat a renuntziare a sa parte manna de is funtzionalidades de Facebook, comente s'imbiu de fotografias, vìdeos, archìvios e messàgios de boghe, pro ite ca s'estensione pro Pidgin non nde frunit suportu pro immoe. Andamus a bìdere duncas àteras 3 solutziones basadas a pitzus de s'aplicatzione Web ufitziale de Facebook.

 1. Su situ Web
  Sa solutzione prus fàtzile est a abèrrere su navigadore web e intrare in su giassu de Messenger o de Facebook etotu. Custu si podet fàghere de cale e chi siat dispositivu cun unu navigadore web bastante nou. Sende chi is distributziones Linux oferint a su mancu Firefox, Chromium e àteras, custu no est unu problema.

 2. Caprine
  Caprine est un'aplicatzione chi "incàpsulat" su giassu de su Messenger e nde permitit s'impreu comente chi esseret un'aplicatzione che sa de Telegram o de Signal. No est duncas un'aplicatzione basada apitzus de is API de Facebook, ma est su messenger etotu a intro de una ventanedda e nde oferrit totu is funtziones.
  Faghet a dda iscarrigare dae su giassu ofitziali o installare dae sa butega de app de sa distributzione chi seis impreende. De Ubuntu e derivadas, bastat a iscrìere in su terminale:

  sudo snap install caprine
  Caprine in Kubuntu
  Caprine

   

 3. Franz
  Franz, a sa pròpiu manera de Caprine, est isceti unu cuntenidore de sa versione web de su Messenger, cun sa diferèntzia chi suportat puru àteras aplicatziones, comente Telegram, Whatsapp, Skype, Hangouts e medas àteras. Est un'aplicatzione cummertziale: sa versione gratùita est limitada a 3 servìtzios, podet cuntènnere publitzidade e podet pedire a s'impitadore de abetare unos cantos segundos pro s'operatzione chi at cumandadu. Custa puru dda podides iscarrigare dae su giassu suo o podet èssere in mesu a is aplicatziones a disponimentu pro sa distributzione. Dda agatades pro esempru in sa butega de Mint.

Custas solutziones sunt a tesu meda dae sa filosofia de sa programmera lìbera, giai chi mancari Caprine siat programma lìberu, in totu e is tres solutziones impreamus isceti su Messenger Web. Si chircades solutziones lìberas podides castiare is cussìgios pro is alternativas a Whatsapp, agiunghende puru Signal, chi apo connotu dae pagu.

Etichetas

Cummenta