Maju 2024

Facebook preparat s'IA sua, impreende is datos tuos

Immàgine de Pete Linforth pigada dae Pixabay

A pagu a pagu, is impitadores de Facebook sunt retzende unu messàgiu pro ddis comunicare chi Meta at a impreare is datos issoro pro addestrare is funtzionalidades noas de inteligèntzia artifitziale. Bidimus in curtzu ite bolet nàrrere e ite podimus fàghere si sa cosa non nos faghet praghere.

Adiosu ICQ: si nche andat unu biculeddu de istòria

Logo de ICQ, pigau de Wikimedia Commons

Ddoe fiat unu tempus in ue no esistiat Whatsapp, no esistiat Telegram e no esistiat nen mancu Windows Live (MSN) Messenger. Fiat su 1996 e naschiat unu servìtziu chi ddi naraiant ICQ, una sigla chi non bolet nàrrere nudda, ma sonat che "I seek you" (ti chirco). Comente su leghidore at giai cumprèndidu, si tratat de unu programma de messageria, giaju de is chi impreamus nois me is telefoneddos nostros.

Etichetas

Una die sena Bing, DuckDuckGo, ChatGPT e àteros

Su messàgiu chi DuckDuckGo at incumentzadu a ammustrare a pustis de is 15
Erisero, giòbia 23 maju de su 2024, est istada una die istrana pro is servìtzios web. Calicunu de boisàteros s'at a èssere agatadu chi servìtzios medas comente a Bing, ChatGPT, DuckDuckGo, Yahoo! e Ecosia non fiant funtzionende, ma si sinnalant fintzas problemas cun Copilot, TeamViewer e àteros.
Etichetas

Ite est Dirty Stream, unu perìgulu nou pro is telefoneddos Android

Immàgine de Pete Linforth pigada dae Pixabay

Unas cantas dies a oe, Microsoft at sinnaladu de àere iscobertu una debilesa grae in aplicatziones Android de importu chi diat fàghere a impreare pro impestare milliones de telefoneddos cun programmas dannàrgios. A sa tècnica de atacu informàticu chi faghet profetu de custa debilesa dd'ant postu "Dirty Stream", (flussu brutu, o trasmissione bruta).

Etichetas