Programmatzione

PHP 8.0

PHP 8PHP, su limbàgiu de programmatzione web prus famadu est lòmpidu a sa versione 8.0 a chimbe annos dae sa 7.0 e a pustis de àteras bator versiones intermèdias chi ant introdùidu càmbios de importu.
A bellu a bellu, PHP est passadu dae limbàgiu legigheddu ma còmodu pro fàghere sitos e aplicatziones Web a trastu prus sèriu, orientadu a is ogetos, seguru e lestru. Cun custa versione noa s'arricat de funtziones e piessìnnios chi dae una parte dd'acostant a limbàgios prus traditzionales e dae un'àtera nde faghent unu trastu modernu meda. Andamus a bìdere cales sunt is novidades prus de importu.