programmatzione web

Unu situ web chene cookie? Eja, faghet

Màgini de kalhh, pigada dae Pixabay

In s'incumentzu de sa carriera mia de programmadore web mi praghiat a fàghere a manera chi is sitos mios funtzionarent bene finas chene JavaScript e chene cookie. Acontessiat fatu-fatu difatis chi unos cantu impitadores nde ddos istudarent pro resones de seguresa. A pustis de s'arribu de sa lege de is cookie (o testimòngios), su pensamentu miu est torradu a bàlere. S'informu obligatòriu in totu is sitos chi bisitamus est de su totu infadosu e pro chie non nde ischit de chistiones legales ddoe at semper s'arriscu de fàghere is cosas non cunforma a is règulas. Balet sa pena, duncas, de si domandare si est pretzisu de a beru a installare custos cookie.

Ite non depet mancare in unu progetu PHP

Còdighe PHP

Annos a oe PHP fiat cunsideradu pagu prus de unu gioghiteddu, unu linguàgiu fàtzile pro fàghere prus a lestru unu muntone de cosa chi una borta boliat fata cun programmas chi impreaiant s'interfache CGI. Custu de ismenguare sa potèntzia oferta dae su linguàgiu at tentu efetos malos meda me is annos, giai chi unu còdighe iscritu male at portadu a progetos atacados cun tècnicas de cracking e essidos malos a ddoe sighire a traballare cando is lìnias de su programma essiant medas. Pro is programmadores noos, andamus a bìdere comente chircare de evitare calicunu de custos problemas, incumentzende bene, chene fàghere unas cantas faddinas fitianas.