Telefoneddos

Est a disponimentu su Fairphone 4

Su telefoneddu. Immàgine de propiedade de Fairphone

Fairphone at annuntziadu cun unu messàgiu de posta eletrònica s'arribu de sa versione 4 de su telefoneddu suo.
Fairphone est su progetu pro unu telefoneddu giustu e solidale, nàschidu in su 2013. Is telefoneddos Farphone sunt fatos paghende su cumpensu giustu a totu is traballadores, tenende in cunsideru is problemas de incuinamentu e càmbiu climàticu e faghende a manera chi su telefoneddu si potzat arrangiare ponende a disponimentu is biculeddos de cambiare.

Etichetas

Presentadu su Fairphone 3+

Erisero, cun una vìdeu-presentada, Fairphone at presentadu una versione noa de su telefoneddu suo. No est unu mollu nou, a nàrrere sa veridade, ma un'annoamentu de sa de tres versiones cun is pròpiu piessìnnios, foras de is fotocàmeras, chi colant de 12MP a 48MP pro de sa de pabas e de 8MP a 16MP pro sa de a fache. Su sistema operativu installadu est Android 10.

Etichetas

Microsoft Duo est in cummèrtziu

Microsoft Duo est un'aparatu chi simìgiat a una tauledda, ma partzidu  in duas alas chi si podent serrare che unu libru, cadauna cun un'ischermu de 5,6". Is duos ischermos si podent impreare a manera indipendente o a manera de formare un'ischermu mannu. Su dispositivu portat unu protzessore Qualcomm Snapdragon 855, 6 GB de RAM, 128 o 256 GB de memòria de massa, fotocàmera de 11 megapixel, connessione LTE e sistema Windows 10.

Fairphone, su telefoneddu èticu

FairphoneAis mai intèndidu chistionare de cummèrtziu giustu? Mancari calicunu de bois àteros at comporadu alimentos cun s'eticheta "Fair Trade" chi costant pagu prus de is àteros ma benent dae unu protzessu de produtzione chi respetat is traballadores e s'ambiente. Fairphone, arribadu a sa versione 3, batit custu cuntzetu a is telefoneddos.
Difatis, is telefoneddos Fairphone costant de prus, ma tenent unos cantos avantàgios subra is telefoneddos de àteros produtores.