Fairphone, su telefoneddu èticu

Fairphone, su telefoneddu èticu

FairphoneAis mai intèndidu chistionare de cummèrtziu giustu? Mancari calicunu de bois àteros at comporadu alimentos cun s'eticheta "Fair Trade" chi costant pagu prus de is àteros ma benent dae unu protzessu de produtzione chi respetat is traballadores e s'ambiente. Fairphone, arribadu a sa versione 3, batit custu cuntzetu a is telefoneddos.
Difatis, is telefoneddos Fairphone costant de prus, ma tenent unos cantos avantàgios subra is telefoneddos de àteros produtores.

In antis de totu, su telefoneddu est fatu in parte cun materiale ritzicladu e in su restu cun materiale chi benet dae mineras in ue is traballadores sunt pagados a manera ecuitativa e non ddoe traballant pipios. Totu is cumponentes de su telefoneddu, dae sa bateria a s'ischermu e sa fotocàmera, si podent cambiare si s'arrogant, imbetzes de nche dèpere fulliare totu.

Sa dotatzione sua est sa chi nos abetamus dae unu telefoneddu de custa generatzione, cun 64GB de memòria interna, su logu pro una microSD, suportu 4G, Bluetooth 5, NFC, dòpia fotocàmera e no ùrtimu, dòpia ischeda SIM. Pro s'ischeda tècnica prena, bos mando a su giassu ufitziale

Pro cantu pertocat a is programmas, su sistema operativu est Android 9 e sa truma de Fairphone incoragit sa comunidade de su programma lìberu a portare àteros sistemas a suba a custos dispositivos. Custu est giai istadu fatu dae Ubuntu Touch cun Fairphone 2.

Is disvantàgios suos chi agatamus in onni retzensione sunt su disinnu chi regordat sa generatzione passada de telefoneddos, sa fotocàmera e is prestatziones a suta de sa mèdia de is mollos cun prètziu chi dd'assimìgiat. Custu at a èssere unu problema pro is amantiosos de is giogos prus poderosos e de sa fotografia, ma is chi faghent un'impreu "mèdiu" de su telefoneddu, cun navigatzione in Internet, tzarradas, messàgios e carchi app pro traballare non si nd'ant mancu a agatare.

De seguru, su prètziu suo, prus baratu de sa generatzione in antis ma meda prus artu de mollos cun prestatziones paris nde faghet unu produtu esclusivu, ca sa gente s'est abituada a pagare a s'in prus 170€ pro un'aparatu de custu livellu.

Craru est chi pagare 450€ pro custu telefoneddu podet èssere una manera pro amparare sa salude de su pianeta, sa dignidade de is traballadores e fintzas gastare prus pagu dinari in su benidore, cando su telefoneddu at a essire prus betzu e s'at a pòdere arrangiare cun is cumponentes in bèndida in sa butega in lìnia, imbetzes de nde comporare un'àteru, comente faghimus cun is àteros tzellulares.

Cummenta

Categorias