Fairphone, su telefoneddu èticu

Fairphone, su telefoneddu èticu

FairphoneEis mai intèndiu chistionai de cumèrciu giustu? Mancai calincunu de bosatrus at comporau alimentus cun s'eticheta "Fair Trade" chi costant pagu prus de is atrus ma benint de unu processu de produtzioni chi respetat is traballadoris e s'ambienti. Fairphone, arribau a sa versione 3, bitit custu cuncetu a is telefoneddus.
Difatis, is telefoneddus Fairphone costant de prus, ma tenint unus cantus bantaxus asuba a is telefoneddus de atrus produsidoris.

In antis de totu, su telefoneddu est fatu in parti cun materiali riciclau e in su restu cun materiali chi benit de mineras innui is traballadoris funt pagaus a manera ecuitativa e non ddoi traballant pipius. Totu is cumponentis de su telefoneddu, de sa bateria a su schermu e sa fotocàmera, si podint cambiai chi s'arrogant, imbecis de nci depi fulliai totu.

Sa dotatzioni sua est sa chi nosi abetaus de unu telefoneddu de custa generatzioni, cun 64GB de memòria interna, su logu po una microSD, suportu 4G, Bluetooth 5, NFC, dòpia fotocàmera e no ùrtimu, dòpia scheda SIM. Po sa scheda tènnica prena, bosi mandu a su giassu ufitziale

Po cantu pertocat a is programas, su sistema operativu est Android 9 e sa truma de Fairphone incoragit sa comunidadi de su programa lìberu a portai atrus sistemas a suba a custus dispositivus. Custu est giai stètiu fatu de Ubuntu Touch cun Fairphone 2.

Is disvantàgius suus chi agataus in dònnia recensioni funt su disinnu chi arregordat sa generatzioni passada de telefoneddus, sa fotocàmera e is prestatzionis a suta de sa mèdia de is mollus cun prètziu chi dd'assimbillat. Custu at a essi unu problema po is amantiosus de is giogus prus poderosus e de sa fotografia, ma is chi faint un'impreu "mèdiu" de su telefoneddu, cun navigatzioni in Internet, tzarradas, messàgius e calincuna app po traballai non si nd'ant mancu a agatai.

De seguru, su prètziu suu, prus baratu de sa generatzioni in antis ma meda prus artu de mollus cun prestatzionis paris ndi fait unu produtu esclusivu, ca sa genti s'est abituada a pagai a s'in prus 170€ po un'aparatu de custu livellu.

Craru est chi pagai 450€ po custu telefoneddu podit essi una manera po amparai sa saludi de su praneta, sa dignidadi de is traballadoris e fintzas gastai prus pagu dinai in su benidori, candu su telefoneddu at a bessiri prus bèciu e s'at a podi arrangiai cun is cumponentis in bèndida in sa butega in lìnia, imbecis de ndi comporai un'atru, cumenti fadeus cun is atrus cellularis.

Cumenta

Categorias