Instagram fait dannu a is giovuneddas?

Màgini de Sasin Tipchai pigada de Pixabay

Is arretzas sotzialis ant cambiau meda s'impreau de is tecnologias me is ùrtimus 10-15 annus, cun maneras noas de bivi is raportus cun is àteras personis.
No fait a nai chi custu càmbiu siat dessintotu negativu: is sotziedadis càmbiant e tocat a essi prontus a acetai chi càncua cosa funtzionit a manera diferenti cun su passai de su tempus. A bortas, perou, tocat a essi puru prontus a amiti chi una tecnologia est faendi prus dannu chi no profetu e custa podit essi sa situatzioni de Instagram, chi una circa interna at a essi cunfirmada.

Ita est acuntèssiu a Facebook su lunis passau?

Màgini de Rodrigo Joaquin Mba Mikue pigada de Pixabay

Seguru, medas de nosu si-ndi funt acataus chi lunis passau a incumentzai de is 17:15 finas prus o mancu a sa 1:00 de noti Facebook e totu is àteras aplicatzionis de su pròpiu grupu (su Messenger, Whatsapp, Instagram e àteras) no fiant funtzionendi. E in custu perìodu de tempus, su prus tempus longu de "bàscia" in sa stòria de Facebook, ddoi fiant problemas puru cun àterus servìtzius comenti Telegram e Twitter. In s'incomentzu ndi funt bessidas is ideas prus variadas po spricai s'acuntessimentu: atacu informàticu, infetzionis de programas malus, problemas de arretza.
Andaus a biri in curtzu e cun fueddus fàcilis ita est acuntèssiu deaberas.

Est a disponimentu su Fairphone 4

Su telefoneddu. Màgini de propiedadi de Fairphone

Fairphone at annuntziau cun unu messàgiu de posta eletrònica s'arribu de sa versioni 4 de su telefoneddu suu.
Fairphone est su progetu po unu telefoneddu giustu e solidali, nàsciu in su 2013. Is telefoneddus Farphone funt fatus paghendi su cumpensu giustu a totu is traballadoris, tenendi in cunsideru is problemas de incuinamentu e càmbiu climàticu e faendi a manera chi su telefoneddu si potzat arrangiai ponendi a disponimentu is incueddus de cambiai.

Etichette

Stracia Twitter contras a sa guardiania biomètrica

Màgini de Tumisu pigada de Pixabay

Arregordais sa campànnia "Torra a ti pigai sa faci" contras a sa guardiania biomètrica?
Sa chèscia paxiosa contras a custa violatzioni de sa privatesa sighit e pedit oi de incumentzai una Stracia Twitter (narant issus Twitter Storm) cun s'ocasioni de un'atopu de su Cunsillu de Tecnologia e Cumèrciu (Technology and Trade Council).

Sa lei de El Salvador at a connosci su Bitcoin

Màgini de VIN JD pigada de Pixabay

El Salvador, cun una lei de su mesi de làmpadas passau at donau balori legali a su Bitcoin. Su paisu de su centru-Amèrica, primu in su mundu a connosci po lei su cripto-dinai, est andendi ainnantis cun custu progetu, preparendi-si, de su 7 de cabudanni, a ponni duxentus càscias automàticas po permiti de cambiai is dòllarus in Bitcoin e a s'imbressi.

Etichette

Linux at fatu 30 annus

Tux, sa mascotte de Linux

Linux, su nùcleu (kernel) chi at permìtiu sa creatzioni de unu nùmeru mannu de sistemas operativus, at fatu 30 annus. Sa versioni 0.1 sua est de su 1991, candu Linus Torvalds, chi insandus studiàt informàtica in s'Universidadi de Hèlsinki, iat incumentzau a scriri unu sistema operativu po sperimentai sa prataforma Intel 386 e poita ca fiat pagu cuntentu de su sistema Minix de su prof.Andrew S.Tanenbaum.

OnlyFans bolit bandiri sa pornografia

Stop. Màgini de Hans Braxmeier pigada de Pixabay

OnlyFans est una prataforma chi permitit a is impitadoris suus de carrigai fotografias, vìdeus e àterus cuntènnius e de ddus oferri a pagamentu a is stimadoris (is fans). Est bessida famada poita ca unas cantu modellas dda impreant po bendi màginis de is corpus insoru, màginis chi bortas medas afigurant scenas pornogràficas.
OnlyFans at annuntziau chi custu no at a essi prus permìtiu a incumentzai de su mesi de ladàmini 2021.

S'esperièntzia mia cun is aparatus Power Line

AV500, su dispositivu babbu impreau

Is prodotus Power Line Communications (comunicatzioni po mèdiu de is lìnias de potèntzia) permitint de creai un'arretza informàtica impreendi un'impiantu chi eistit giai in dònnia domu: su de sa luxi. Funt de sòlitu impreaus po amanniai un'arretza giai installada, mancai agiungendi unu puntu WiFi. Sa duda est sèmpiri sa pròpiu: "beni funtzionant custus trastus?". Bosi contu s'esperièntzia cosa mia.