Web

Su domìniu .srd est arribau a su cunsillu de sa regioni

.srdEus giai chistionau de sa batalla po su domìniu .srd, unu trastu chi iat a agiudai sa Sardìnnia a strantaxai un'identidadi digitali sua, comenti spricau beni in custu artìculu in su situ de Filosofia de Logu.
Apustis de annus innui s'idea est stètia agiumai dessintotu inniorada, parit chi càncua cosa si movat me is ofìtzius de sa Regioni Autònoma de Sardìnnia.

Etichette

Instagram fait dannu a is giovuneddas?

Màgini de Sasin Tipchai pigada de Pixabay

Is arretzas sotzialis ant cambiau meda s'impreau de is tecnologias me is ùrtimus 10-15 annus, cun maneras noas de bivi is raportus cun is àteras personis.
No fait a nai chi custu càmbiu siat dessintotu negativu: is sotziedadis càmbiant e tocat a essi prontus a acetai chi càncua cosa funtzionit a manera diferenti cun su passai de su tempus. A bortas, perou, tocat a essi puru prontus a amiti chi una tecnologia est faendi prus dannu chi no profetu e custa podit essi sa situatzioni de Instagram, chi una circa interna at a essi cunfirmada.

Ita est acuntèssiu a Facebook su lunis passau?

Màgini de Rodrigo Joaquin Mba Mikue pigada de Pixabay

Seguru, medas de nosu si-ndi funt acataus chi lunis passau a incumentzai de is 17:15 finas prus o mancu a sa 1:00 de noti Facebook e totu is àteras aplicatzionis de su pròpiu grupu (su Messenger, Whatsapp, Instagram e àteras) no fiant funtzionendi. E in custu perìodu de tempus, su prus tempus longu de "bàscia" in sa stòria de Facebook, ddoi fiant problemas puru cun àterus servìtzius comenti Telegram e Twitter. In s'incomentzu ndi funt bessidas is ideas prus variadas po spricai s'acuntessimentu: atacu informàticu, infetzionis de programas malus, problemas de arretza.
Andaus a biri in curtzu e cun fueddus fàcilis ita est acuntèssiu deaberas.

OnlyFans bolit bandiri sa pornografia

Stop. Màgini de Hans Braxmeier pigada de Pixabay

OnlyFans est una prataforma chi permitit a is impitadoris suus de carrigai fotografias, vìdeus e àterus cuntènnius e de ddus oferri a pagamentu a is stimadoris (is fans). Est bessida famada poita ca unas cantu modellas dda impreant po bendi màginis de is corpus insoru, màginis chi bortas medas afigurant scenas pornogràficas.
OnlyFans at annuntziau chi custu no at a essi prus permìtiu a incumentzai de su mesi de ladàmini 2021.

Su fogu at firmau unu servìtziu mannu de "cloud"

Màgini de su fogu, pigada de su profilu Twitter de is pompieris de Strasburgo

In su noti intra su 9 e su 10 de martzu me in Strasburgo su fogu at fatu dannu a unu centru de datus de unu de is prus frunidoris mannus de servìtzius de informàtica in sa nui (cloud computing). S'efetu de custu disacatu est chi unus cantu servìtzius e giassus web no funt a disponimentu in custas ùrtimas diis. Custu poita ca su fogu at spèrdiu una parti de is elaboradoris e is tènnicus ant dèpiu studai totu is àterus.

Vacinus contras a su COVID bèndius a scusi

Màgini de Markus Winkler de Pixabay

Un'artìculu in su blog de Kaspersky nosi fait sciri chi cun sa pandemia de COVID-19 est incumentzau unu mercau cuau in su web scuru (dark web) innui si bendint artìculus de protetzioni, comenti is mascareddas, e fintzas su vacinu, cun prètzius chi andant de 250$ a 1200$, o certificaus farsus de vacinu po is chi bolint biagiai chena ddu fai.