Web

No-Vax pigant po "chip 5G" unu distorsori po ghitarra

Su schema-brulla

De una pariga de diis, unus cantu grupus de no-vax, personis contràrias a is vacinus contra a su coronavirus Sars-CoV-2 responsàbili de sa maladia COVID-19, funt publichendi me is pàginas insoru unu schema elètricu chi nanca est "su chip 5G chi funt inferrendi cun su vacinu". Làstima ca calincunu si siat giai acatau chi cussu schema est de su distorsori po ghitarra "Metal Zone" de sa Boss.

Twitter e Youtube puru bogant is noas farsas

Image by wattblicker from Pixabay

Comenti annuntziau in duas noas de s'ANSA, Twitter at decìdiu de bogai is messàgius cun noas farsas apitzus de is vacinus contas a su Coronavirus. Youtube in s'interis at a incumentzau a bogai is vìdeus cun sa teoria de s'ingannu de is eletzionis in is Stadus Unius, bintas de Biden, cun Trump chi sighit a decrarai chi issu ddas apat bintas cun s'ingannu.

Ativistas Anti-5G pigant gàbias de Faraday e apustis si-ndi chèsciant

S'annùntziu me in Amazon

Est faendi su giru de su Web in custas diis sa noa de is ativistas Anti-5G chi ant pigau una gàbia de Faraday po blocai is undas eletromannièticas de s'incaminadori de arretza (router) e a pustis si-ndi funt chesciaus poita ca s'arretza WiFi no funtzionàt prus.
No si cumprendit beni ita nc'intrint custus dispositivus domèsticus cun su 5G: podit essi chi, a su sòlitu, is prus pagu espertus cunfundant su 5G de sa telefonia mòbili cun is arretzas WiFi a 5Ghz, duas cosas dessintotu diferentis. Craru chi una gàbia de Faraday progetada po blocai is undas a 5Ghz at a blocai s'arretza WiFi (tantu balit a dda studai) e comenti e chi siat no serbit a nudda contras a su 5G.
De ogetus che custu si-nd'agatant medas me in Amazon e a nai sa beridadi no est sa primu borta chi nd'intendeus chistionai, giai chi càncua borta agataus fintzas me is potacarias cussus "croxus" po telefoneddus chi iant a depi blocai is undas.

Etichette

Facebook sighit a blocai sa publicidadi polìtica me is USA

SeguresaIs eletzionis me is Stadus Unius parint fatas, ma Facebook at decìdiu de blocai po un'àteru mesi totu is annùntzius polìticus e de lassai ativu su Centru de Informatzioni apitzus de su votu po sighi a cuntrollai su contu de is votus, chi est prus longu po mori de su votu postali, chi genti meda at sceberau po sa dificultadi de si movi de domu in mesu a sa pandemia de Covid-19.

S'antitrust italianu puru est contas a Google

Schermada de Google


Apustis de s'antitrust americanu, puru s'anti-monopòliu italianu ipotisat un'abusu de sa positzioni de domìniu de Google. Su problema custa borta est s'impreu de is datus po s'elaboratzioni de sa publicidadi.
Google est stètia acusada de impedumai a is asiendas concurrentis de ponni elementus de sighidura de sa navigatzioni in su web de is usuàrius po èssi s'ùnica a podi arregolli custus datus.

Antitrust USA contras a Google

Google

Google est stètia acusada de su governu de is Stadus Unius e s'Antitrust de pràticas anti-concurrèntzia po tenni sa positzioni sua de monopòliu.

Segundu Il Sole 24 Ore, s'acusa est de ai pagau asiendas tennològicas po mantenni Google comenti motori de circa predefiniu. In custa manera, sa parti manna de is circas sighit a essi fata a traessu de cussu permitendi-ddi de gadangiai sèmpiri de prus.

5000 firmas arregortas po su domìniu .srd

.srdBos'apu giai chistionau de sa batalla po su domìniu .srd. In custu ùrtimu mesi, cun una presèntzia prus manna me is arretzas socialis, pruschetotu Facebook, Andrea Maccis e is àterus promovidoris funt arrennèscius a fai cumprendi a genti meda su sentidu de custa arrecheta, beni arresuminada in su slogan "Pesaus a solus sa màgini nosta cun su domìniu .srd", arribendi a 5000 firmas in sa petitzioni, metadi de su caminu po 10000 chi est sa punna.

Etichette

TikTok scocàt su tràficu de is usuàrius

-TikTok, fintzas a su mesi de donniasantu passau ligiat su còdixi MAC de is dispositivus de is impitadoris. Ndi chistionat Wired cun rifermentu a un'artìculu de Wall Street Journal. Su MAC est unu còdixi identificativu, diferenti po dònnia aparatu acapiau a s'arretza. Est un'informatzioni chi is agentzias publicitàrias iant a bolli sciri po ita ca permitit de scoberri cali giassus is usuàrius abìsitant e duncas su gustu insoru. S'acessu a su MAC in Android est proibiu de Google, ma fiat possìbili gràtzias a una debilesa de Android.

Etichette