tradutzioni automàtica

110 limbas noas pro Google Translator, mancat su sardu

Testu in sitzilianu in Google Tradutore

Erisero, giòbia 27 de làmpadas 2024, Google at annuntziadu s'arribu de 110 limbas noas a su tradutore suo, in unu cuntestu de arrichimentu de custu trastu famadu cun s'impreu de mollos chi impreant s'imparu automàticu e s'inteligèntzia artifitziale. Intra custas limbas nche nde sunt unas cantu de minoria, che su vènetu e su sitzilianu, ma àteras mancant, comente su napoletanu e su sardu.

Giogamus cun su tradutore MinT a foras de Wikipedia

Logo de MinT

Amus bidu una pariga de meses a oe chi Wikipedia at postu a disponimentu unu tradutore nou, MinT, chi podet furriare su sardu in àteras lìnguas e vice versa e custu podet èssere impreadu pro furriare pàginas de s'Enciclopedia Lìbera partende dae una base fata in automàticu. Sigomente apo giai chistionadu de MinT faghende bìdere una pariga de esempros bos cumbidu a lèghere s'artìculu pro nde ischìere de prus. Su chi no ischia cando apo iscritu cussu artìculu est chi MinT tenet fintzas su situ web suo, chi faghet a impreare pro furriare cale si siat testu e no isceti pàginas de Wikipedia, duncas podimus andare a nche giogare unu pagu cun prus libertade.

Apertium podet tradùere dae su sardu a s'italianu

Logo de Apertium

Finas a pagos meses a oe su sardu fiat che unu còdighe chi cumprendìamus isceti nois chi dd'amus imparadu in famìlia. Ddoe fiat sa possibilidade de furriare s'italianu in sardu e custu agiudaiat a creare pàginas de Wikipedia prus a sa lestra e faghiat fàghere is peus figuras a cuddos polìticos sardos chi si boliant fàghere bellos cun s'amparu de sa lìngua ma non si istorbaiant a dda imparare comente si tocat. Pro furriare dae su sardu a un'àtera lìngua però nche boliat amarolla una persone bona a faeddare ambas lìnguas.

In sa Wikipedia sarda est a disponimentu su tradutore MinT

immàgine de Gino Crescoli pigada dae Pixabay

Unu messàgiu in s'àrea de sa comunidade de Wikipedia "Su tzilleri" at annuntziadu erisero chi est a disponimentu unu tradutore nou pro is impitadores chi bolent furriare una pàgina dae un'àtera limba. Su tradutore est MinT e in custu artìculu andamus a iscobèrrere ite est e comente funtzionat.