Informàtica

Una bella die de is programmadores!

Còdighe binàriu. Gràtzias a Gerd Altmann dae PixabayOe est sa die de is programmadores. Sa festa est connota a manera ufitziale in Rùssia isceti, in ue, rispondende a una regorta de firmas, su guvernu at detzìdidu de dedicare custa festa a is programmadores pro s'importu issoro a s'isvilupu de sa sotziedade. Sende chi is programmadores sunt una comunidade internatzionale, no est cosa istròlica a si fàghere is augùrios, mancari no siat die de festa ufitziale a foras de sa Rùssia.

Bendent dispositivos anti-5G ma sunt isceti craes USB

Crae USB
 Fotografia de Pexels dae Pixabay

Sa BBC at publicadu sa noa de s'imbìstigu de sa politzia de Londra a pitzus de unu grupu chi est bendende unu dispositivu, su 5GBioShield, chi  "Pro mèdiu de unu protzessu de tzàntzigu cuànticu abalantzat e re-armonizat is frecuèntzias istrumbulladoras chi benent de s'impestadura elètrica ingendrada dae dispositivos comente elaboradores mòbiles, telèfonos sena filos, wi-fi, tauleddas, etzètera".

Etichetas

I love you: àteru virus, àteru cumpleannu

I Love you
Su messàgiu de I Love you - Dae Wikipedia

Amus festadu is annos de TDE carchi die a oe e de virus nd'intendimus faeddende fintzas tropu in custu annu istròlicu 2020. Carchi die a oe però est istadu su de 20 cumpleannu de un'àtera genia de virus – unu berme pro èssere prus pretzisos – chi fiat famadu meda pro unu pagu de tempus: ILOVEYOU.
Nd'amus a ammentare in manera breve s'istòria e amus a dare un'ograda dae curtzu a su còdighe de custu malware.

Traballu e ispàssiu in retze: atentzione a is atacos

Seguresa in retzeIn custa dies de isulamentu semus in medas a traballare in domo, e fintzas a impreare elaboradores, tzellulares e tauleddas pro istentu. Cale si siat s'ocupatzione nostra, su chi est seguru est chi semus semper connètidos in retze e calicunu si nd'est aprofitende pro chircare de violare is sistemas informàticos.

Is issèberos tècnicos de custu diàriu

IsseberosDeo so a tesu, ma isco chi bois àteros seis acorrados in domo, duncas si bògio donare calicuna cosa prus longa de su sòlitu de lèghere pro custu fine de chida! Giai chi su tema est s'informàtica, mi paret bellu a fàghere un'artìculu chi chistionet de is issèberos chi apo fatu pro publicare custu diàriu.

Etichetas