Informàtica

LaMDA: Inteligèntzia Artifitziale sentimentosa?

HAL 9000, s'inteligèntzia artifiziale de 2001: A Space Odyssey. Immàgine de OpenClipart-Vectors pigada dae Pixabay

Is noas de is ùrtimas dies chistionant de un'ingennieri de Google, Blake Lemoine, chi s'azienda at dispididu (ma sighende a ddu pagare, pro immoe) pro sa decraratzione sua chi s'inteligèntzia artifitziale LaMDA chi fiat isvilupende est essida sentimentosa. Pro proare sa teoria sua, Lemoine at publicadu biculeddos de resonos cun su programma, chi paret rispondende in manera umana. Est sa publicatzione de custu materiale sa resone ufitziale de sa dispidida, ca pro s'azienda est una violatzione de is acòrdios de riservadesa.

Su sistema LaMDA (Language Model for Dialogue Application - Mollu de Linguàgiu pro Aplicatziones a Diàlogu) est un'inteligèntzia artifitziale capassa de resonare cun s'impitadore in manera cumbinchidora, segundu Lemoine cun su pròpiu livellu de inteligèntzia de unu pipiu de 8 annos.

Traschia Twitter pro sa critografia de is tzarras

Immàgine de Tumisu, pigada dae Pixabay

Una campànnia noa, ligada a cussa contras a sa guardiania biomètrica, est incumentzada.
Narat s'annùntziu:

Noas fuidas ammustrant chi sa proposta noa pro una ‘Lege pro cuntrastare a beru is abusos sessuales de pipios’ de sa UE diat a obligare is aziendas tecnològicas a fichetare me is resonos privados de totus, oblighende·ddas a ispeculitare is comunicatziones privadas.

Si custu est beru, diat a èssere sa fine de sa codìfica puntu-puntu chi apoderat sa segretesa de is messàgios e de is resonos de boghe me is aplicatziones che Whatsapp, Telegram e àteras. Ònnia resonu diat a èssere averiguadu cun sa pèrdida de su deretu nostru a sa privatesa e cun s'arriscu de essi sinnalados comente criminales isceti pro unu faeddu isballiadu.

Su mundu de s'informàtica e sa gherra russu-ucraina

Composer ammustrende su messàgiu standWithUkraine

Su chi amegat de acontèssere in custu ùrtimu mese est una faina chi pagos de nois, nàschidos e pesados in unu mundu in ue sa gherra fiat cosa a tesu, si diant a àere immaginadu fintzas a custu momentu. Cando unu programmadore traballat in un'iscuadra internatzionale comente fatzo deo etotu, su dispraghere est dòpiu pro ite ca acostumamus a traballare cun russos, ucràinos e gente de totu su mundu chene fàghere diferèntzias nen de natzionalidade nen de etnia o cale si siat cunditzione personale: totu su chi importat est s'abilidade e sa gana de imparare cosas noas e megiorare sa tècnica. Andamus a bìdere pagu pagu comente at reagidu custu mundu.

Etichetas

Elon Musk at ativadu su sistema Starlink in Ucràina

Arretza de satèlliti Starlink

Cun s'invasione russa, s'Ucràina arriscat de s'agatare a foras de sa retze Internet o chi is informatziones siant tzensuradas cun su controllu russu de is infrastruturas de comunicatzione. Pro custu, Elon Musk at detzìdidu de ativare su sistema Starlink in su paisu pro frunire una connessione lestra chi non siat in manu russa. Pro nde fatzilitare s'impreu, at fintzas batidu unu càmbiu de terminales pro is impitadores.

Duos passos a in antis a pitzus de sa guardiania biomètrica

Immàgine de StockSnap pigada dae Pixabay

Comente apo ispricadu prus bortas in custu diàriu, s'ispainadura de is tecnologias de inteligèntzia artifitziale est creende unos cantos problemas a sa privatesa nostra, sende chi cun s'impreu issoro essit prus fàtzile a sighire s'atividade de is persones, in lìnia e in sa vida reale. Sa rivista Wired chistionat de duas noas chi nos faghent isperare chi is pràticas de sighidura digitale acabbent o a su mancu siant redùsidas.

Traschia Twitter contras a sa guardiania biomètrica

Immàgine de Tumisu pigada dae Pixabay

Regordades sa campànnia "Torra a ti pigare sa fache" contras a sa guardiania biomètrica?
Sa chèscia paghiosa contras a custa violatzione de sa privatesa sighit e pedit oe de incumentzare una Traschia Twitter (narant issos Twitter Storm) cun s'ocasione de un'addòbiu de su Cussìgiu de Tecnologia e Cummèrtziu (Technology and Trade Council).

Sa lege de El Salvador at a connòschere su Bitcoin

Màgini de VIN JD pigada de Pixabay

El Salvador, cun una lege de su mese de làmpadas passadu at donadu balore legale a su Bitcoin. Su paisu de su tzentru-Amèrica, primu in su mundu a connosci pro lege su cripto-dinari, est andende a in antis cun custu progetu, preparende·si, dae su 7 de cabudanni, a pònnere dughentos càscias automàticas pro permìtere de cambiare is dòllaros in Bitcoin e a s'imbesse.

Su Rennu Unidu ponet a Alan Turing subra a is 50£

Alan Turing - Màgini de sa Wikipedia

Sa Banca de Inghilterra at publicadu su progetu pro su billete nou de banca de 50£, chi at a tènnere s'immàgine de Alan Turing, unu matemàticu de importu mannu e unu de is babbos de s'informàtica. Su personàgiu dd'ant seberadu in su 2019 pro regordare su traballu suo in is campos de sa matemàtica e s'informàtica e pro su contributu suo in sa vitòria in sa Segunda Gherra Mundiale pro àere detzifradu su còdighe Enigma de sa Germània.

Sighit sa petitzione contras a sa guardiania biomètrica

Immàgine de Republica pigada dae Pixabay

"Su connoschimentu faciale podet e at a èssere impreadu contras a onniunu de nois dae is guvernos e is multinatzionales" - Custa est sa presentada pro sa petitzione ufitziale a sa Cumissione Europea "Torra a ti pigare sa fache" pro su bandu de sa guardiania biomètrica e duncas contras a sa possibilidade de èssere connotu dae sistemas automàticos aunde si siat s'agatamus.