Programmatzione

Unu situ web chene cookie? Eja, faghet

Màgini de kalhh, pigada dae Pixabay

In s'incumentzu de sa carriera mia de programmadore web mi praghiat a fàghere a manera chi is sitos mios funtzionarent bene finas chene JavaScript e chene cookie. Acontessiat fatu-fatu difatis chi unos cantu impitadores nde ddos istudarent pro resones de seguresa. A pustis de s'arribu de sa lege de is cookie (o testimòngios), su pensamentu miu est torradu a bàlere. S'informu obligatòriu in totu is sitos chi bisitamus est de su totu infadosu e pro chie non nde ischit de chistiones legales ddoe at semper s'arriscu de fàghere is cosas non cunforma a is règulas. Balet sa pena, duncas, de si domandare si est pretzisu de a beru a installare custos cookie.

Laravel DataTable: seberare pro data

DataTable

Intre is programmadores PHP chi intrant inoghe nche nd'at a èssere de seguru calicunu chi impreat su framework Laravel comente a base pro su progetu suo. E calicunu forsis impreat DataTable pro creare a sa lestra una vista pro is datos chi benint de una base de datos. Si non connoschides DataTable, si ddu cussìgiu, ca si faghet aorrare unu muntone de traballu cun HTML e JavaScript, permitende·bos de impreare su tempus pro àtera cosa. Si cussìgiu prus che totu su pachete yajra/laravel-datatables. Sa cosa istròlica de custa integratzione primorosa est chi nemos at pensadu de permìtere de seberare is datos pro data, si esistit in sa base de datos.
Immaginamus pro esempru de tènnere una base de datos cun sa registratzione de is traballadores de un'azienda, in ue ddoe siat fintzas sa data de incumentzu de su cuntratu. No diat a èssere utilosu a seberare isceti is traballadores chi ant incumentzadu ocannu e amegant de acabbare cun su perìodu de proa?

Ite non depet mancare in unu progetu PHP

Còdighe PHP

Annos a oe PHP fiat cunsideradu pagu prus de unu gioghiteddu, unu linguàgiu fàtzile pro fàghere prus a lestru unu muntone de cosa chi una borta boliat fata cun programmas chi impreaiant s'interfache CGI. Custu de ismenguare sa potèntzia oferta dae su linguàgiu at tentu efetos malos meda me is annos, giai chi unu còdighe iscritu male at portadu a progetos atacados cun tècnicas de cracking e essidos malos a ddoe sighire a traballare cando is lìnias de su programma essiant medas. Pro is programmadores noos, andamus a bìdere comente chircare de evitare calicunu de custos problemas, incumentzende bene, chene fàghere unas cantas faddinas fitianas.

PHP 8.0

PHP 8PHP, su limbàgiu de programmatzione web prus famadu est lòmpidu a sa versione 8.0 a chimbe annos dae sa 7.0 e a pustis de àteras bator versiones intermèdias chi ant introdùidu càmbios de importu.
A bellu a bellu, PHP est passadu dae limbàgiu legigheddu ma còmodu pro fàghere sitos e aplicatziones Web a trastu prus sèriu, orientadu a is ogetos, seguru e lestru. Cun custa versione noa s'arricat de funtziones e piessìnnios chi dae una parte dd'acostant a limbàgios prus traditzionales e dae un'àtera nde faghent unu trastu modernu meda. Andamus a bìdere cales sunt is novidades prus de importu.