Inteligèntzia artifitziale

In sa Wikipedia sarda est a disponimentu su tradutore MinT

immàgine de Gino Crescoli pigada dae Pixabay

Unu messàgiu in s'àrea de sa comunidade de Wikipedia "Su tzilleri" at annuntziadu erisero chi est a disponimentu unu tradutore nou pro is impitadores chi bolent furriare una pàgina dae un'àtera limba. Su tradutore est MinT e in custu artìculu andamus a iscobèrrere ite est e comente funtzionat.

Su Parlamentu Europeu ghetat sa prima lege pro s'IA

Immàgine de Mohamed_hassan pigada dae Pixabay

Fintzas s'Europa incumentzat a s'ocupare de s'ispainadura de s'Inteligèntzia Artifitziale. Su Parlamentu Europeu at difatis publicadu unu documentu cun règulas noas in contu de s'impreu de s'IA. Su documentu, in antis de tènnere unu balore de vìnculu pro is istados membros at a dèpere èssere aprovadu dae su Cussìgiu Europeu e dae sa Cummissione Europea. Si tratat de càmbios de importu pro is chi timent chi un'ispainadura irregulada de is programmas de IA at a portare a iscenàrios tipu 1984 o Terminator.

Su "Iscenàriu Terminator" e sa pedida de blocare s'isvilupu de s'IA

Immàgine de geralt, pigada dae Pixabay

Inteligèntzia Artifitziale: nd'amus chistionadu meda in s'ùrtimu annu, che medas àteras publicatziones. In s'ùrtimu perìodu nd'intendimus ònnia die, prus che totu a pustis de sa publicatzione de is ùrtimas versiones de ChatGPT. S'isvilupu tecnològicu de oe est lòmpidu a resurtados ispantosos, a su puntu chi gente meda amegat de s'orroliare pro s'impreu chi s'umanidade nd'at a fàghere in su benidore. Un'ipòtesi estrema est su "Iscenàriu Terminator", chi unos cantos analistas ant elaboradu. Intre de custos ddoe at fintzas gente chi diat a tènnere interessu in s'isvilupu de s'IA, comente Bill Gates, Elon Musk e fintzas Sam Altman, fundadore de OpenAI, s'isvilupadore de ChatGPT.