web

Una die sena Bing, DuckDuckGo, ChatGPT e àteros

Su messàgiu chi DuckDuckGo at incumentzadu a ammustrare a pustis de is 15
Erisero, giòbia 23 maju de su 2024, est istada una die istrana pro is servìtzios web. Calicunu de boisàteros s'at a èssere agatadu chi servìtzios medas comente a Bing, ChatGPT, DuckDuckGo, Yahoo! e Ecosia non fiant funtzionende, ma si sinnalant fintzas problemas cun Copilot, TeamViewer e àteros.
Etichetas

Apertium podet tradùere dae su sardu a s'italianu

Logo de Apertium

Finas a pagos meses a oe su sardu fiat che unu còdighe chi cumprendìamus isceti nois chi dd'amus imparadu in famìlia. Ddoe fiat sa possibilidade de furriare s'italianu in sardu e custu agiudaiat a creare pàginas de Wikipedia prus a sa lestra e faghiat fàghere is peus figuras a cuddos polìticos sardos chi si boliant fàghere bellos cun s'amparu de sa lìngua ma non si istorbaiant a dda imparare comente si tocat. Pro furriare dae su sardu a un'àtera lìngua però nche boliat amarolla una persone bona a faeddare ambas lìnguas.

Firefox chistionat sardu

Firefox chistionat sardu

A pustis de unu traballu mannu de s'iscuadra de Sardware duradu totu su 2022, Mozilla Firefox, unu de is prus navigadores (browser) web impreados in su mundu, at publicadu su pachete de limbàgiu in sardu. Dd'aia annuntziadu in s'agabbu de su 2021 e Sardware at cumpridu sa promissa sua. No est su primu progetu chi s'iscuadra fùrriat, comente podimus bìdere in sa pàgina ufitziale. Ddoe sunt DuckDuckGo, Telegram e àteros puru. Su pachete de limba s'agiunghet a su corretore ortogràficu, arribadu in s'incumentzu de su 2021, frunende un'esperièntzia in sardu prena. Andamus a castiare unu pagheddu prus de acanta.

Serrat ItsArt, prataforma italiana pro s'arte

Situ de ItsArt

Dda descriiant comente "sa Netflix de sa cultura italiana". Dd'at bòlida s'ex ministru Dario Franceschini in su peus momentu de sa pandemia de COVID-19, cando su guvernu aiat detzìdidu se inserrare is italianos in domo comente medida de cuntenimentu de sa maladia - su pròpiu perìodu in ue est nàschidu fintzas custu diàriu. Sa prataforma permitit de castiare cuntènnidos de cultura paghende unu billete che in unu tzìnema o museu, cun duas modalidades: nolègiu chi permitit de castiare unu cuntènnidu pro unu tempus limitadu, o compròngiu chi ddu permitit totu is bortas chi si bolet, mancari su faeddu siat impròpiu. Ddoe sunt a disponimentu pellìculas de registas mannos, bìsitas virtuales a logos de arte, cuntzertos e àteru ancora. Su problema: su progetu no at atiradu s'interessu de su pùblicu e duncas is intradas sunt istadas limitadas.

Etichetas

Whatsapp fiat "asuta", ocannu puru

Immàgine de Mirza-Waqar-Ahmad, pigada dae Pixabay

In su mangianu de martis 25 de su mese de ledàmene s'aplicatzione de messageria istantànea WhatsApp no at funtzionadu pro unas duas oras in totu su mundu. Est de interessu chi custu siat acontèssidu pagu prus de un'annu a pustis de unu blocu de totu is servìtzios de Facebook/Meta, mancari custa borta siat istètiu prus lèbiu.

Gmail non funtzionat prus in s'ordinadore? Is solutziones.

Logo de GMail. Imm´gine de Pfpiovani pigada dae Pixabay

A incumentzare dae unu mese a oe, Gmail non permitit prus s'impreu cun aplicatziones betzas e pagu seguras. Custu pro chircare de ammanniare sa seguresa de is contos bostros. Sende chi Google in custu momentu est su prus frunidore mannu de custu tipu de servìtziu, difatis, ddoe at gente meda cun intentziones malas chi ddis diat a pràghere a furare is datos de totu is clientes issoro. Custu est giai acontèssidu prus de una borta cun àteros frunidores. Calicunu, pro esempru, at a regordare cando gente meda at pèrdidu s'atzessu a sa posta de Libero e sa casella issoro at incumentzadu a ispàrghere messàgios SPAM a totu is cuntatos sarvados. S'efetu de cust'ammànniu de seguresa est chi calicunu de nois non resesset prus a lèghere sa posta cun su programma chi at semper impreadu. Andamus a bìdere cales sunt is solutziones.

Firefox est incumintzende a chistionare sardu

Situ de Firefox Nightly - Immàgine de Sardware

Firefox, unu de is prus navigadores web impreados in su mundu, est a disponimentu in versione Nightly in sardu.
Nd'at donadu s'annùntziu Sardware, chi est aprontende sa furriadura, erisero 16 de onniasantu.
Sa Nightly est una versione chi includet is ùrtimos càmbios, mancari custos potzant èssere pagu istàbiles, in antis chi siant publicados in una versione bera de su programma. Sa lìngua sarda est prus o mancu a su 33%, duncas partes medas de testu ant a èssere ammustradas in inglesu, ma est un'incomentzu pro pòdere sighire a traballare cun s'agiudu de sa comunidade, chi podet cussigiare càmbios e sinnalare faddinas. Fatu custu, su sardu at a essire una de is lìnguas ufitziales de Firefox cando lompet a su 100% de sa tradutzione. Agiungo inoghe s'annùntziu ufitziale de Sardware, cumbidende a totus a proare Firefox in sardu e agiudare, si bolent. Pregontas, sinnalatziones e cussìgios podent èssere fatos in su Grupu Telegram de Sardware.

Instagram faghet dannu a is giovaneddas?

Immàgine de Sasin Tipchai pigada dae Pixabay

Is retzes sotziales ant cambiadu meda s'impreu de is tecnologias me is ùrtimos 10-15 annos, cun maneras noas de bìvere is raportos cun is àteras persones.
No faghet a nàrrere chi custu càmbiu siat de s'in totu negativu: is sotziedades càmbiant e tocat a èssere prontos a atzetare chi carchi cosa funtzionet a manera diferente cun su passare de su tempus. A bortas, però, tocat a èssere puru prontos a ammìtere chi una tecnologia est faghende prus dannu chi no profetu e custa podet èssere sa situatzione de Instagram, si una chirca interna at a èssere cunfirmada.

Etichetas