seguràntzia

Immàgines PNG impreadas pro furare datos

Immàgine de Elchinator pigada dae Pixabay

Is chircadores de Avast, su produtore de unu de is prus antivirus famados de su mundu, ant publicadu un'articulu de interessu a pitzus de una tècnica impreada pro furare datos a aziendas de importu e de guvernu in Àsia. Sa cosa de interessu est chi su còdighe pro nde-ddos furare est cuadu in immàgines PNG che milliones de àteras chi s'agatant in Ìnternet.

Oe est sa die de su Cyber Polygon: ite acontesset?

Màgini de ItNeverEnds pigada de Pixabay

Intèndidu dd'aiais? Pàginas medas ant chistionadu de su chi diat a acontèssere oe chi incumentzat su Cyber Polygon. Medas de issas nd'ant chistionadu comente chi guvernos e cumpangias mannas esserent preparende·si a un'atacu informàticu a livellu mundiale. Dd'ant tzerriadu su "Reset Mannu". Non bos apensamentade: no est beru.

Su fogu at firmadu unu servìtziu mannu de "cloud"

Màgini de su fogu, pigada de su profilu Twitter de is pompieris de Strasburgo

In su note intre su 9 e su 10 de martzu in Strasburgo su fogu at fatu dannu a unu tzentru de datos de unu de is prus frunidores mannos de servìtzios de informàtica in sa nue (cloud computing). S'efetu de custu disacatu est chi unos cantos servìtzios e giassos web non sunt a disponimentu in custas ùrtimas dies. Custu pro ite ca su fogu at ispèrdidu una parte de is elaboradores e is tècnicos ant dèpidu istudare totu is àteros.

Iscoberta una debilesa grae in su cumandu sudo

CVE at sinnaladu una debilesa grae meda in su cumandu sudo, su chi permitit de dare àteros cumandos comente super-impitadore in sistemas GNU/Linux che Debian o Ubuntu. S'arriscu est mannu prus che totu pro is serbidores Linux chi impreant su cumandu, pro ite ca bastat un'atzessu simpre a su sistema pro pònnere in òpera un'atacu isfrutende custa debilesa e pigare su controllu de s'elaboradore, comente podimus bìdere in su vìdeu.

Aptoide est istada atacada

AptoideAptoide est una butega in lìnia de aplicatziones pro telefoneddos Android, alternativa Google Play Store, impreada dae prus de 200 milliones de usuàrios.
Un'hacker (o, mègius, cracker) at publicadu is minudas de 20 milliones de impitadores, decrarende de nde tènnere de prus de 39 milliones chi ant impreadu s'aplicatzione intre su 21 de argiolas/triulas 2016 e su 28 de ghennàrgiu 2018.

Traballu e ispàssiu in retze: atentzione a is atacos

Seguresa in retzeIn custa dies de isulamentu semus in medas a traballare in domo, e fintzas a impreare elaboradores, tzellulares e tauleddas pro istentu. Cale si siat s'ocupatzione nostra, su chi est seguru est chi semus semper connètidos in retze e calicunu si nd'est aprofitende pro chircare de violare is sistemas informàticos.