Didàtica

Pìndulas: trasmissioni chena filus

Antennas
Antennas.  Foto de Michael Schwarzenberger de Pixabay

Scriendi un'artìculu po un'àteru diàriu apu inghitzau a mi pregontai si sa genti chi no traballat cun elaboradoris e retzas dònnia dii sciit deaderus de ita seus chistionendi candu impreaus unus cantus fueddus chi tocant s'argumentu de sa trasmissioni digitali de s'informatzioni. Apu duncas decìdiu de fai un'articuleddu didàticu po ddus acrarai.

Pìndulas: su World Wide Web

Logo WWWBesseus pagu pagu de su "filu lògicu" chi eus incumentzau chistionendi de còdixi binàriu e circùitus digitalis po chistionai de totu atra cosa. Una pariga de diis a oi fiat una data de importu po Internet. Difatis, su 30 de abrili 1993 su CERN de Ginevra at publicau su còdixi de orìgini de su Web cumenti resursa de pùblicu domìniu. Duncas, de trastu po organizai is documentus de is esperimentus sientìficus, su WWW est bessiu custu servìtziu chi arregollit millionis e millionis de documentus, is pàginas web chi formant is situs (o giassus) e chi ponint a disponimentu testu, figuras, àudiu e vìdeu.
Fintzas sa Wikipedia at festau custu acuntessimentu ponendi sa pàgina de su World Wide Web cumenti artìculu de su mesi de maju e innoi si bollu acrarai cumenti custu servìtziu funtzionat.

Pìndulas: su processori

Micro-processori
Micro-processori AMD Mobile Sempron 3300+ cun frecuèntzia de 2Ghz. A manu dereta bideus is cuntatus elètricus chi funt impreaus po ddi fruniri currenti e po ddu collegai a sa memòria primària, a su relògiu e a atrus cumponentis de su sistema.

Su processori est su coru de s'architetura de calisisiat elaboradori e is caraterìsticas suas finint po influentzai is sceberus de is atrus cumponentis e fintzas de is programmas chi dd'ant a impreai.
Su traballu de su processori est de pigai is istrutzionis de unu programa e de ddas esecutai, fadendi is càrculus arrechetus.

Pìndulas: sa memòria

Memòrias
Genias diferentis de memòria.
De manu manca a manu dereta:
Memòria RAM, discu fissu, crai USB, discu DVD.

Sa memòria est unu de is cumponentis de fundamentu de unu calisisiat elaboradori, segundu is definitzionis de Turing e Von Neumann. Fintzas candu no si-nd'acataus, seus impreendi calincunu tipu de memòria, fintzas me is mini-carculadoris de busciaca. Difatis, su carculadori depit regordai a su mancu is datus de intrada po podi fai un'operatzioni e sa cantidadi de datus de regordai crescit cun sa cumplessidadi de is càrculus e fintzas de s'interfàtzia de impreu.
Ddoi at medas tipus de memòria e podint essi classificadas in maneras diferentis segundu s'impreu e is caraterìsticas tènnicas. Innoi bideus is prus de importu.

Unu ditzionàriu de basi

Apu pensau chi sa prima cosa chi si serbit po incumentzai a chistionai de informàtica est unu fueddarieddu cun is fueddus prus de importu, giai chi si seus acostumaus a impreai sa terminologia italiana e inglesa. No bollu fai unu fueddàriu italianu-sardu o inglesu-sardu, ca candu si chistionat una lìngua tocat a essi bonus a giai definitzionis in cussa lìngua etotu.