Facebook preparat s'IA sua, impreendi is datus tuus

Màgini de Pete Linforth pigada de Pixabay

A pagu a pagu, is impitadoris de Facebook funt arricendi unu messàgiu po ddis comunicai chi Meta at a impreai is datus insoru po addestrai is funtzionalidadis noas de intelligèntzia artifitziali. Bideus in curtzu ita bolit nai e ita podeus fai si sa cosa no si fait prexeri.

Adiosu ICQ: si-nc'andat un'incueddu de stòria

Logo de ICQ, pigau de Wikimedia Commons

Ddoi fiat unu tempus innui no esistiat Whatsapp, no esistiat Telegram e no esistiat nimancu Windows Live (MSN) Messenger. Fiat su 1996 e nasciat unu servìtziu chi ddi narànt ICQ, una sigla chi no bolit nai nudda, ma sonat che "I seek you" (ti circu). Comenti su ligidori at giai cumprèndiu, si tratat de unu programa de messageria, ajaju de is chi impreaus nosu me is telefoneddus nostus.

Etichette

Una dii chena Bing, DuckDuckGo, ChatGPT e àterus

Su messàgiu chi DuckDuckGo at incumentzau a amostai apustis de is 15
Ariseu, giòbia 23 maju de su 2024, est stètia una dii strana po is servìtzius web. Calincunu de bosàterus s'at a essi acatau chi servìtzius medas comenti a Bing, ChatGPT, DuckDuckGo, Yahoo! e Ecosia no fiant funtzionendi, ma si sinnalant fintzas problemas a Copilot, TeamViewer e àterus servìtzius.
Etichette

It'est Dirty Stream, unu perìgulu nou po is telefoneddus Android

Màgini de Pete Linforth pigada de Pixabay

Unas cantu diis a oi, Microsoft at sinnalau de ai scobertu una debilesa grai in aplicatzionis Android de importu chi iat a fai a impreai po impestai millionis de telefoneddus cun programas dannàrgius. A sa tènnica de atacu informàticu chi fait profetu de custa debilesa dd'ant postu "Dirty Stream", (flussu brutu, o trasmissione bruta).

Etichette

Houthi e Mari Arrùbiu: perìgulu nc'est po Internet?

Arretza globali. Màgini de TheDigitalArtist, pigada de pixabay

De seguru totus eus lìgiu me is noas s'ameletzu de is Houthi de ndi segai is cavus de datus chi passant asuta de su Mari Arrùbiu e custu at ingendrau orròliu po su funtzionamentu de Internet.
In custu artìculu apu a spricai poita no si depeus orroliai tropu, circhendi de impreai unu linguàgiu chi potzant cumprendi fintzas is prus pagu espertus.

Etichette

Giogaus cun su tradutori MinT a foras de Wikipedia

Logo de MinT

Eus biu una pariga de mesis a oi chi Wikipedia at postu a disponimentu unu tradutori nou, MinT, chi podit furriai su sardu in àteras lìnguas e vice versa e custu podit essi impreau po furriai pàginas de s'Enciclopedia Lìbera partendi de una basi fata in automàticu. Sigomenti apu giai chistionau de MinT faendi biri una pariga de esemprus si cumbidu a ligi s'artìculu po ndi sciri de prus. Su chi no sciia candu apu scritu cussu artìculu est chi MinT tenit fintzas su situ web suu, chi fait a impreai po furriai calisisiat testu e no sceti pàginas de Wikipedia, duncas podeus andai a nci giogai unu pagu cun prus libertadi.

Apertium podit tradusi de su sardu a s'italianu

Logo de Apertium

Finas a pagus mesis a oi su sardu fiat che unu còdixi chi cumprendiaus sceti nosu chi dd'eus imparau in famìlia. Ddoi fiat sa possibilidadi de furriai s'italianu in sardu e custu agiudàt a creai pàginas de Wikipedia prus a sa lesta e fadiat fai is peus figuras a cuddus polìticus sardus chi si boliant fai bellus cun s'amparu de sa lìngua ma no si storbànt a dda imparai comenti si tocat. Po furriai de su sardu a un'àtera lìngua perou nci boliat amarolla una persona bona a fueddai ambas lìnguas.

In sa Wikipedia sarda est a disponimentu su tradutori MinT

Màgini de Gino Crescoli pigada de Pixabay

Unu messàgiu in s'àrea de sa comunidadi de Wikipedia "Su tzilleri" at annuntziau ariseu chi est a disponimentu unu tradutori nou po is impitadoris chi bolint furriai una pàgina de un'àtera lìngua. Su tradutori est MinT e in custu artìculu andaus a scoberri ita est e comenti funtzionat.

In Frantza sa politzia podit scocai a is tzitadinus cun is telefoneddus insoru

Màgini de Pete Linforth pigada de Pixabay

Pagu apustis de is protestas mannas incumentzadas cun sa morti de Nahel Merzouk, in Frantza est passada una lei noa chi permitit a sa politzia de arregistrai datus de is dispositivus de personas suspetadas de crìminis cun assumancu cincu annus de castigu. Custus datus funt sa positzioni, s'àudiu de su micròfonu e sa màgini de sa fotocàmera de telefoneddus e àterus dispositivus chi includint custus trastus, comenti ordinadoris, tauleddas, etc.