Comenti ascurtai is cantzonis in Youtube cun su schermu studau

Youtube in Firefox

A chini no acuntessit dònnia tanti de tenni gana totu in d-unu de ascurtai una cantzoni e no dda tenni in sa colletzioni de branus de su telefoneddu o in su ligidori de MP3? Candu custu sutzedit, sa primu idea chi benit in conca est de dda circai in Youtube, giai chi oindii ddoi at de totu aìnturu. S'infadu perou est chi de una pariga de annus a oi, Youtube no permitit de sighi ascurtendi unu branu candu su schermu de su telefoneddu est studau, si no teneus sa versioni Premium. De candu custu lìmiti esistit funt bessius a pillu unus cantu mètodus po ddu binci. Innoi ndi bieus unu fàcili fàcili.

Etichette

Laravel DataTable: sceberai po data

DataTable

Intra is programadoris PHP chi intrant innoi nci-nd'at a essi de seguru calincunu chi impreat su framework Laravel comenti a basi po su progetu insoru. E calincunu forsis impreat DataTable po creai a sa lesta una vista po is datus chi benint de una basi de datus. Si no connosceis DataTable, si-ddu cunsillu, ca si fait aorrai unu muntoni de traballu cun HTML e JavaScript, permitendi-sì de impreai su tempus po àtera cosa. Si cunsillu pruschetotu su pachetu yajra/laravel-datatables. Sa cosa stròlica de custa integratzioni primorosa est chi nemus at pensau de permiti de sceberai is datus po data, si esistit in sa basi de datus.
Imaginaus po esempru de tenni una basi de datus cun s'arregistratzioni de is traballadoris de un'asienda, innui ddoi siat fintzas sa data de incomentzu de su contratu. No iat a essi utilosu a sceberai scéti is traballadoris chi ant incumentzau ocannu e megant de acabai cun su perìodu de proa?

Sa Cina impreat s'app anti-Covid po blocai una manifestada

Màgini de mohamed Hassan, pigada de Pixabay

Su chi genti meda timiat candu at intèndiu chistionai po sa primu borta de s'app contra a sa COVID-19 est acuntèssiu in Cina: su guvernu at impreau su programa po blocai a personas medas chi fiant ponendi-sì in biàgiu po manifestai contra a sa banca printzipali de su paisu.

Arribat sa modalidadi de inserru po iOS e MacOs

Màgini de Jafri pigada de Pixabay

Apple megat de agiungi una funtzioni noa po permiti una protetzioni in prus de su dispositivu: sa modalidadi de inserru (Lockdown Mode, in s'annùntziu originali). Custa modalidadi nascit po gherrai contra a atacus de programas malus che Pegasus, unu programa-spia svilupau de s'asienda israeliana NSO group e impreau po scocai e scoviai informatzionis de ativistas po is deretus umanus, giornalistas e personàgius polìticus. Su nòmini est unu riferimentu craru a sa cuarantena chi eus bìviu totus in s'interis de su primu annu de pandemia de COVID-19. Si custa siat una bella idea o un'esercìtziu de gustu malu, ddu lassu decidi a bosàterus.

Gmail no funtzionat prus in s'ordinadori? Is solutzionis.

Logo de GMail. Màgini de Pfpiovani pigada de Pixabay

A incumentzai de unu mesi a oi, Gmail no permitit prus s'impreu cun aplicatzionis bècias e pagu seguras. Custu po circai de amanniai sa seguresa de is contus bostus. Sendi chi Google in custu momentu est su prus frunidori mannu de custu tipu de servìtziu, difatis, ddoi at genti meda cun intentzionis malas chi ddis iat a praxi a furai is datus de totu is clientis insoru. Custu est giai acuntèssiu prus de una borta cun àterus frunidoris. Calincunu, po esempru, at a arregordai candu genti meda at pèrdiu s'atzessu a sa posta de Libero e sa casella insoru at incumentzau a spraxi messàgius SPAM a totu is cuntatus sarvaus. S'efetu de cust'amànniu de seguresa est chi calincunu de nosu no arrannescit prus a ligi sa posta cun su programa chi at sèmpiri impreau. Andaus a biri cali funt is solutzionis.

Ita no depit amancai in unu progetu PHP

Còdixi PHP

Annus a oi PHP fiat cunsiderau pagu prus de unu gioghixeddu, unu linguàgiu fàcili po fai prus a lestu unu muntoni de cosa chi una borta boliat fata cun programas chi impreànt s'interfaci CGI. Custu de smenguai sa potèntzia oferta de su linguàgiu at tentu efetus malus meda me is annus, giai chi unu còdixi scritu mali at portau a progetus atacaus cun tènnicas de cracking e bessius malus a ddoi sighi a traballai candu is lìnias de su programa bessiant medas. Po is programadoris nous, andaus a biri comenti circai de evitai calincunu de custus problemas, incumentzendi beni, chena fai unas cantu faddinas fitianas.

Telegram Premium est arribau

Màgini de sa noa de Telegram Premium, pigada de Telegram.org

Telegram, lòmpiu de pagu a 700 millionis de impitadoris, tenit imoi una versioni Premium a pagamentu, che a àterus servìtzius.
Totu su chi fiat in donu at a abarrai de aici: sa diferèntzia cun sa versioni Premium est chi candu in sa versioni in donu ddoi at càncua genia de lìmiti, in sa versioni Premium custu lìmiti est dòpiu. Po esempru, is impitadoris Premium podint scambiai archìvius finas a 4GB invecis de 2GB.

LaMDA: Intelligèntzia Artifitziali sentimentosa?

HAL 9000, s'intelligèntzia artifiziali de 2001: A Space Odyssey. Màgini de OpenClipart-Vectors pigada de Pixabay

Is noas de is ùrtimas diis chistionant de un'ingennieri de Google, Blake Lemoine, chi s'asienda at dispidiu (ma sighendi a ddu pagai, po imoi) po sa decraratzioni sua chi s'intelligèntzia artifitziali LaMDA chi fiat svilupendi est bessida sentimentosa. Po proai sa teoria sua, Lemoine at publicau incueddus de arraxonus cun su programa, chi parit arrespundendi in manera umana. Est sa publicatzioni de custu materiali s'arraxoni ofitziali de sa dispidia, ca po s'asienda est una violatzioni de is acòrdius de riservadesa.

Su sistema LaMDA (Language Model for Dialogue Application - Mòlliu de Linguàgiu po Aplicatzionis a Diàlogu) est un'intelligèntzia artifitziali capassa de arraxonai cun s'impitadori in manera cumbincidora, segundu Lemoine cun su pròpiu livellu de intelligèntzia de unu pipiu de 8 annus.