Provaus su sintetizadori sardu SINTESA

MaryTTS cun Sintesa

Is sintetizadoris vocalis tenint un'importu mannu oindii. Bastat a pensai a assistentis vocalis, navigadoris satellitaris, tradutoris automàticus cun funtzioni de ligi su testu, trastus de assistèntzia mèiga, de acessibilidadi e àteru ancora. Po cantu potzat parri difìcili de crei perou, sa sìntesi vocali est a disponimentu sceti po pagu lìnguas, meda prus pagu de 100, segundu is datus de is prataformas prus famadas. Gràtzias a su progetu SINTESA, intra custas lìnguas ddoi at su sardu puru. Connoscia giai su progetu, ma no ia tentu ancora s'ocasioni de ddu proai. Su mesi de idas passau fia in una libreria de Aristanis e apu biu su lìburu "Caratteri e strutture fonetiche, fonologiche e prosodiche della lingua sarda. Il sintetizzatore vocale SINTESA" imprentau de Condaghes, chi ndi descriit totu su traballu de circa e de svilupu e incluit unu DVD cun su còdixi e is archìvius prontus de su sintetizadori. Comenti informàticu, su lìburu no podiat amancai in sa libreria cosa mia e fia curiosu meda de proai s'arresurtau de totu cussu traballu.

Adiosu a is telefoneddus BlackBerry

Màgini de ArtificialOG pigada de Pixabay

Si-ddus arregordais is telefoneddus BlackBerry? Annus a oi ant fatu sa stòria de is telefoneddus intelligentis, bessendi famaus in cussu setori cun is mòllius insoru, chi ant sighiu a portai una tastera fìsica impari cun su schermu a tocu. Abellu abellu, is BlackBerry ant tentu sèmpiri prus pagu sorti, acabendi cun sa noa chi cras at a essi studada dessintotu s'arretza chi permitit a is dispositivus cun su sistema BlackBerryOS de funtzionai.

Duus passus ainnantis apitzus de sa guardiania biomètrica

Màgini de StockSnap pigada de Pixabay

Comenti apu spricau prus bortas in custu diàriu, sa spainadura de is tecnologias de inteligèntzia artificiali est creendi unus cantu problemas a sa privatesa nosta, sendi chi cun s'impreu insoru bessit prus fàcili a sighi s'atividadi de is personis, in lìnia e in sa vida reali. Sa rivista Wired chistionat de duas noas chi si faint sperai chi is pràticas de sighidura digitali acabint o assumancu siant redùsias.

Spotify e sa tecnologia sua po "ligi" is emotzionis

Logo de Spotify. Màgini de MIH83 pigada de Pixabay

Spotify est unu servìtziu impreau meda po ascurtai mùsica in lìnia me is ùrtimus annus. Unas cantu funtzionis suas funt praxas meda a is impitadoris, comenti sa creatzioni automàtica de listas de ascurtu personalizadas, cun un'algoritmu chi imparat su gustu de s'ascurtadori. Una funtzioni noa, mai impreada po imoi ma in cursu de brevetu, at giai mòviu is chèscias de Access Now, un'assòtziu po s'amànniu de is deretus tzivilis digitalis.

Pranificau s'adiosu a su 3G

Màgini de ADMC pigada de Pixabay

Sa telefonia mòbili est a sa de cincu generatzionis. Mancai medas de nosu tèngiant ancora aparatus de una pariga de annus a oi e duncas no siant ancora impreendi is tecnologias noas, de custu 5G nd'eus intèndiu chistionai giai tropu po is cumplotismus chi ddoi funt a giru, e fintzas po totu su manìgiu chi bolit su strantaxu de is arretzas noas, comenti s'òbligu de cambiai is aparatus televisivus po liberai unas cantu frecuèntzias de dedicai a sa telefonia. S'annu chi benit, un'àtera cosa de importu at a acuntessi: ant a studai su 3G.

Etichette

Firefox est incumintzendi a chistionai sardu

Situ de Firefox Nightly - Màgini de Sardware

Firefox, unu de is prus navigadoris web impreaus in su mundu, est a disponimentu in versioni Nightly in sardu.
Nd'at donau s'annùntziu Sardware, chi est aprontendi sa furriadura, ariseu 16 de donniasantu.
Sa Nightly est una versioni chi includit is ùrtimus càmbius, mancai custus potzant essi pagu stàbilis, innantis chi siant publicaus in una versioni bera de su programa. Sa lìngua sarda est prus o mancu a su 33%, duncas partis medas de testu ant a essi amostadas in inglesu, ma est un'incomentzu po podi sighi a traballai cun s'agiudu de sa comunidadi, chi podit cunsillai càmbius e sinnalai faddinas. Fatu custu, su sardu at a bessiri una de is lìnguas ofitzialis de Firefox candu lompit a su 100% de sa tradutzioni. Agiungu innoi s'annùntziu ofitziali de Sardware, cumbidendi a totus a proai Firefox in sardu e agiudai, si bolint. Pregontas, sinnalatzionis e cunsillus podint essi fatus in su Grupu Telegram de Sardware.

Su domìniu .srd est arribau a su cunsillu de sa regioni

.srdEus giai chistionau de sa batalla po su domìniu .srd, unu trastu chi iat a agiudai sa Sardìnnia a strantaxai un'identidadi digitali sua, comenti spricau beni in custu artìculu in su situ de Filosofia de Logu.
Apustis de annus innui s'idea est stètia agiumai dessintotu inniorada, parit chi càncua cosa si movat me is ofìtzius de sa Regioni Autònoma de Sardìnnia.

Etichette

Instagram fait dannu a is giovuneddas?

Màgini de Sasin Tipchai pigada de Pixabay

Is arretzas sotzialis ant cambiau meda s'impreau de is tecnologias me is ùrtimus 10-15 annus, cun maneras noas de bivi is raportus cun is àteras personis.
No fait a nai chi custu càmbiu siat dessintotu negativu: is sotziedadis càmbiant e tocat a essi prontus a acetai chi càncua cosa funtzionit a manera diferenti cun su passai de su tempus. A bortas, perou, tocat a essi puru prontus a amiti chi una tecnologia est faendi prus dannu chi no profetu e custa podit essi sa situatzioni de Instagram, chi una circa interna at a essi cunfirmada.