Fairphone

Est a disponimentu su Fairphone 4

Su telefoneddu. Immàgine de propiedade de Fairphone

Fairphone at annuntziadu cun unu messàgiu de posta eletrònica s'arribu de sa versione 4 de su telefoneddu suo.
Fairphone est su progetu pro unu telefoneddu giustu e solidale, nàschidu in su 2013. Is telefoneddos Farphone sunt fatos paghende su cumpensu giustu a totu is traballadores, tenende in cunsideru is problemas de incuinamentu e càmbiu climàticu e faghende a manera chi su telefoneddu si potzat arrangiare ponende a disponimentu is biculeddos de cambiare.

Etichetas

Presentadu su Fairphone 3+

Erisero, cun una vìdeu-presentada, Fairphone at presentadu una versione noa de su telefoneddu suo. No est unu mollu nou, a nàrrere sa veridade, ma un'annoamentu de sa de tres versiones cun is pròpiu piessìnnios, foras de is fotocàmeras, chi colant de 12MP a 48MP pro de sa de pabas e de 8MP a 16MP pro sa de a fache. Su sistema operativu installadu est Android 10.

Etichetas