Unu situ web chene cookie? Eja, faghet

Màgini de kalhh, pigada dae Pixabay

In s'incumentzu de sa carriera mia de programmadore web mi praghiat a fàghere a manera chi is sitos mios funtzionarent bene finas chene JavaScript e chene cookie. Acontessiat fatu-fatu difatis chi unos cantu impitadores nde ddos istudarent pro resones de seguresa. A pustis de s'arribu de sa lege de is cookie (o testimòngios), su pensamentu miu est torradu a bàlere. S'informu obligatòriu in totu is sitos chi bisitamus est de su totu infadosu e pro chie non nde ischit de chistiones legales ddoe at semper s'arriscu de fàghere is cosas non cunforma a is règulas. Balet sa pena, duncas, de si domandare si est pretzisu de a beru a installare custos cookie.

Is noas de Ubuntu 23.04

Immàgine de Canonical

Custu mese ddoe at una pariga de noas de interessu in contu de Ubuntu, sa distributzione de Linux prus famada pro s'impreu domèsticu. Pagas dies a oe ant publicadu sa versione 23.04 "Lunar Lobster" (Aligusta Lunare) e est acabende su suportu de sa 18.04 LTS (versione a suportu longu). Amus a bìdere pro ite custu est de importu.

Etichetas

IA: ita acontesset a pustis de sa pedida de su blocu

Immàgine de kiquebg pigada dae Pixabay

Comente amus bidu, imprendidores e àteros personàgios sunt orroliados pro is efetos de s'isvilupu de s'inteligèntzia artifitziale e de s'ispainadura sua in totu su mundu e in totu is campos de sa vida nostra. In custu artìculu, una pariga de faeddus in contu de sa reatzione a sa pedida issoro de blocare s'isvilupu de s'IA pro ses meses.

Su "Iscenàriu Terminator" e sa pedida de blocare s'isvilupu de s'IA

Immàgine de geralt, pigada dae Pixabay

Inteligèntzia Artifitziale: nd'amus chistionadu meda in s'ùrtimu annu, che medas àteras publicatziones. In s'ùrtimu perìodu nd'intendimus ònnia die, prus che totu a pustis de sa publicatzione de is ùrtimas versiones de ChatGPT. S'isvilupu tecnològicu de oe est lòmpidu a resurtados ispantosos, a su puntu chi gente meda amegat de s'orroliare pro s'impreu chi s'umanidade nd'at a fàghere in su benidore. Un'ipòtesi estrema est su "Iscenàriu Terminator", chi unos cantos analistas ant elaboradu. Intre de custos ddoe at fintzas gente chi diat a tènnere interessu in s'isvilupu de s'IA, comente Bill Gates, Elon Musk e fintzas Sam Altman, fundadore de OpenAI, s'isvilupadore de ChatGPT.

Firefox chistionat sardu

Firefox chistionat sardu

A pustis de unu traballu mannu de s'iscuadra de Sardware duradu totu su 2022, Mozilla Firefox, unu de is prus navigadores (browser) web impreados in su mundu, at publicadu su pachete de limbàgiu in sardu. Dd'aia annuntziadu in s'agabbu de su 2021 e Sardware at cumpridu sa promissa sua. No est su primu progetu chi s'iscuadra fùrriat, comente podimus bìdere in sa pàgina ufitziale. Ddoe sunt DuckDuckGo, Telegram e àteros puru. Su pachete de limba s'agiunghet a su corretore ortogràficu, arribadu in s'incumentzu de su 2021, frunende un'esperièntzia in sardu prena. Andamus a castiare unu pagheddu prus de acanta.

S'Europa est abbandonende su metaversu?

Immàgine de Chetraruc pigada dae Pixabay

Fiat unu progetu ambitziosu: ddi narant Global Gateway e depiat èssere una pratza virtuale, prus che totu pro persones a suta de is 35 annos pro s'addobiare, promòvere balores de s'Unione Europea e "resonare a pitzus de chistiones globales pro fàghere sa diferèntzia pro su benidore nostru cumpartzidu". Ddoe depiant pigare parte aziendas mannas, depiat permìtere s'interoperatividade cun àteras prataformas e nde depiat leare su monopòliu de s'Internet immersivu a Meta, chi però issa etotu tenet problemas cun su progetu suo.

Una vida noa pro un'Asus EEE PC

EEE PC 1001 PX, immàgine pigada dae Wikimedia Commons

No isco si inoghe calicunu si regordat de is cumputadores Asus EEE PC. Si tratat de una sèrie de PC ultra-portàtiles (o Netbook) chi fiant famados meda me is annos intre su 2007 e su 2012. A cussu tempus is portàtiles clàssicos fiant caros e graes. Is ultra-portàtiles fiant imbetzes piticheddos, lèbios e baratos. Oe in die s'agatant ancora ma non tenent prus importu meda, giai chi is tauleddas (tablet) ant pigadu su logu issoro comente dispositivos pro sa navigatzione in Internet e àteras fainas simpres. Comente si siat, deo nde tèngio ancora unu e ònnia tanti mi faghere praghere a dd'impreare, duncas chircu semper de ddu lassare lìmpiu e annoadu.

Libero, Virgilio e Microsoft Teams "a suta". Ite acontesset?

Immàgine de 巻(Maki), pigada dae Pixabay

A incumentzare de is 7:00 de su 23 de ghennàrgiu is impitadores de Libero e Virgilio non podent impreare is casellas de posta eletrònica issoro. In su momentu chi so iscriende custu artìculu est su merie de su 25 e ancora non funtzionant. Est sa bàscia de servìtziu prus longa de semper pro is duas prataformas. In prus, a incumentzare de is 7:00 de oe, fintzas Microsoft Teams at tentu sinnalatziones meda de funtzionamentu malu. Andamus a castiare ite amegat de acontèssere.