In sa Wikipedia sarda est a disponimentu su tradutore MinT

immàgine de Gino Crescoli pigada dae Pixabay

Unu messàgiu in s'àrea de sa comunidade de Wikipedia "Su tzilleri" at annuntziadu erisero chi est a disponimentu unu tradutore nou pro is impitadores chi bolent furriare una pàgina dae un'àtera limba. Su tradutore est MinT e in custu artìculu andamus a iscobèrrere ite est e comente funtzionat.

In Frantza sa politzia podet iscocare a is tzitadinos cun is telefoneddos issoro

immàgine de Pete Linforth pigada dae Pixabay

Pagu a pustis de is protestas mannas incumentzadas cun sa morte de Nahel Merzouk, in Frantza est passada una lege noa chi permitit a sa politzia de registrare datos de is dispositivos de persones suspetadas de crìmines cun a su mancu cincu annos de castigu. Custos datos sunt sa positzione, s'àudiu de su micròfonu e s'immàgine de sa fotocàmera de telefoneddos e àteros dispositivos chi includent custos trastos, comente ordinadores, tauleddas, etc.

Comente funtzionat su sistema IT-Alert? Faghet a dd'istudare?

S'avisu

Sa die 30 de làmpadas de ocannu amus retzidu totus unu messàgiu de allarme de proa de unu sistema chi ddi narant "IT-Alert". Calicunu si nd'est atzicadu, calicunu infadadu, àteros dd'ant serradu chene pensamentos, ma est de interessu a castiare comente funtzionat custu sistema, chi paret bastante invasivu?

Etichetas

Su Parlamentu Europeu ghetat sa prima lege pro s'IA

Immàgine de Mohamed_hassan pigada dae Pixabay

Fintzas s'Europa incumentzat a s'ocupare de s'ispainadura de s'Inteligèntzia Artifitziale. Su Parlamentu Europeu at difatis publicadu unu documentu cun règulas noas in contu de s'impreu de s'IA. Su documentu, in antis de tènnere unu balore de vìnculu pro is istados membros at a dèpere èssere aprovadu dae su Cussìgiu Europeu e dae sa Cummissione Europea. Si tratat de càmbios de importu pro is chi timent chi un'ispainadura irregulada de is programmas de IA at a portare a iscenàrios tipu 1984 o Terminator.

Adiosu, Cortana

Logo de Cortana

Microsoft at annuntziadu chi Cortana no at a èssere prus suportadu cun s'annoamentu de Windows 11 chi at a bènnere. Cortana, ddu regordamus, est su programma de assistèntzia e connoschimentu vocale de Windows, introdùidu in su 2014, su pròpiu annu de Alexa de Amazon, duos annos a pustis de Siri de Apple e duos annos in antis a Google Assistant.

Unu situ web chene cookie? Eja, faghet

Màgini de kalhh, pigada dae Pixabay

In s'incumentzu de sa carriera mia de programmadore web mi praghiat a fàghere a manera chi is sitos mios funtzionarent bene finas chene JavaScript e chene cookie. Acontessiat fatu-fatu difatis chi unos cantu impitadores nde ddos istudarent pro resones de seguresa. A pustis de s'arribu de sa lege de is cookie (o testimòngios), su pensamentu miu est torradu a bàlere. S'informu obligatòriu in totu is sitos chi bisitamus est de su totu infadosu e pro chie non nde ischit de chistiones legales ddoe at semper s'arriscu de fàghere is cosas non cunforma a is règulas. Balet sa pena, duncas, de si domandare si est pretzisu de a beru a installare custos cookie.

Is noas de Ubuntu 23.04

Immàgine de Canonical

Custu mese ddoe at una pariga de noas de interessu in contu de Ubuntu, sa distributzione de Linux prus famada pro s'impreu domèsticu. Pagas dies a oe ant publicadu sa versione 23.04 "Lunar Lobster" (Aligusta Lunare) e est acabende su suportu de sa 18.04 LTS (versione a suportu longu). Amus a bìdere pro ite custu est de importu.

Etichetas

IA: ita acontesset a pustis de sa pedida de su blocu

Immàgine de kiquebg pigada dae Pixabay

Comente amus bidu, imprendidores e àteros personàgios sunt orroliados pro is efetos de s'isvilupu de s'inteligèntzia artifitziale e de s'ispainadura sua in totu su mundu e in totu is campos de sa vida nostra. In custu artìculu, una pariga de faeddus in contu de sa reatzione a sa pedida issoro de blocare s'isvilupu de s'IA pro ses meses.

Su "Iscenàriu Terminator" e sa pedida de blocare s'isvilupu de s'IA

Immàgine de geralt, pigada dae Pixabay

Inteligèntzia Artifitziale: nd'amus chistionadu meda in s'ùrtimu annu, che medas àteras publicatziones. In s'ùrtimu perìodu nd'intendimus ònnia die, prus che totu a pustis de sa publicatzione de is ùrtimas versiones de ChatGPT. S'isvilupu tecnològicu de oe est lòmpidu a resurtados ispantosos, a su puntu chi gente meda amegat de s'orroliare pro s'impreu chi s'umanidade nd'at a fàghere in su benidore. Un'ipòtesi estrema est su "Iscenàriu Terminator", chi unos cantos analistas ant elaboradu. Intre de custos ddoe at fintzas gente chi diat a tènnere interessu in s'isvilupu de s'IA, comente Bill Gates, Elon Musk e fintzas Sam Altman, fundadore de OpenAI, s'isvilupadore de ChatGPT.

Firefox chistionat sardu

Firefox chistionat sardu

A pustis de unu traballu mannu de s'iscuadra de Sardware duradu totu su 2022, Mozilla Firefox, unu de is prus navigadores (browser) web impreados in su mundu, at publicadu su pachete de limbàgiu in sardu. Dd'aia annuntziadu in s'agabbu de su 2021 e Sardware at cumpridu sa promissa sua. No est su primu progetu chi s'iscuadra fùrriat, comente podimus bìdere in sa pàgina ufitziale. Ddoe sunt DuckDuckGo, Telegram e àteros puru. Su pachete de limba s'agiunghet a su corretore ortogràficu, arribadu in s'incumentzu de su 2021, frunende un'esperièntzia in sardu prena. Andamus a castiare unu pagheddu prus de acanta.