110 limbas noas pro Google Translator, mancat su sardu

Testu in sitzilianu in Google Tradutore

Erisero, giòbia 27 de làmpadas 2024, Google at annuntziadu s'arribu de 110 limbas noas a su tradutore suo, in unu cuntestu de arrichimentu de custu trastu famadu cun s'impreu de mollos chi impreant s'imparu automàticu e s'inteligèntzia artifitziale. Intra custas limbas nche nde sunt unas cantu de minoria, che su vènetu e su sitzilianu, ma àteras mancant, comente su napoletanu e su sardu.

Facebook preparat s'IA sua, impreende is datos tuos

Immàgine de Pete Linforth pigada dae Pixabay

A pagu a pagu, is impitadores de Facebook sunt retzende unu messàgiu pro ddis comunicare chi Meta at a impreare is datos issoro pro addestrare is funtzionalidades noas de inteligèntzia artifitziale. Bidimus in curtzu ite bolet nàrrere e ite podimus fàghere si sa cosa non nos faghet praghere.

Adiosu ICQ: si nche andat unu biculeddu de istòria

Logo de ICQ, pigau de Wikimedia Commons

Ddoe fiat unu tempus in ue no esistiat Whatsapp, no esistiat Telegram e no esistiat nen mancu Windows Live (MSN) Messenger. Fiat su 1996 e naschiat unu servìtziu chi ddi naraiant ICQ, una sigla chi non bolet nàrrere nudda, ma sonat che "I seek you" (ti chirco). Comente su leghidore at giai cumprèndidu, si tratat de unu programma de messageria, giaju de is chi impreamus nois me is telefoneddos nostros.

Etichetas

Una die sena Bing, DuckDuckGo, ChatGPT e àteros

Su messàgiu chi DuckDuckGo at incumentzadu a ammustrare a pustis de is 15
Erisero, giòbia 23 maju de su 2024, est istada una die istrana pro is servìtzios web. Calicunu de boisàteros s'at a èssere agatadu chi servìtzios medas comente a Bing, ChatGPT, DuckDuckGo, Yahoo! e Ecosia non fiant funtzionende, ma si sinnalant fintzas problemas cun Copilot, TeamViewer e àteros.
Etichetas

Ite est Dirty Stream, unu perìgulu nou pro is telefoneddos Android

Immàgine de Pete Linforth pigada dae Pixabay

Unas cantas dies a oe, Microsoft at sinnaladu de àere iscobertu una debilesa grae in aplicatziones Android de importu chi diat fàghere a impreare pro impestare milliones de telefoneddos cun programmas dannàrgios. A sa tècnica de atacu informàticu chi faghet profetu de custa debilesa dd'ant postu "Dirty Stream", (flussu brutu, o trasmissione bruta).

Etichetas

Houthi e Mare Ruju: perìgulu nch'est pro Internet?

Retza globale. Immàgine de TheDigitalArtist, pigada dae pixabay

De seguru totus amus lèghidu me is noas s'ameletzu de is Houthi de nde segare is cavos de datos chi passant a suta de su Mare Ruju e custu at ingendradu orròliu pro su funtzionamentu de Internet.
In custu artìculu apo a ispricare pro ite non nos depimus orroliare tropu, chirchende de impreare unu linguàgiu chi potzant cumprèndere fintzas is prus pagu espertos.

Etichetas

Giogamus cun su tradutore MinT a foras de Wikipedia

Logo de MinT

Amus bidu una pariga de meses a oe chi Wikipedia at postu a disponimentu unu tradutore nou, MinT, chi podet furriare su sardu in àteras lìnguas e vice versa e custu podet èssere impreadu pro furriare pàginas de s'Enciclopedia Lìbera partende dae una base fata in automàticu. Sigomente apo giai chistionadu de MinT faghende bìdere una pariga de esempros bos cumbidu a lèghere s'artìculu pro nde ischìere de prus. Su chi no ischia cando apo iscritu cussu artìculu est chi MinT tenet fintzas su situ web suo, chi faghet a impreare pro furriare cale si siat testu e no isceti pàginas de Wikipedia, duncas podimus andare a nche giogare unu pagu cun prus libertade.

Apertium podet tradùere dae su sardu a s'italianu

Logo de Apertium

Finas a pagos meses a oe su sardu fiat che unu còdighe chi cumprendìamus isceti nois chi dd'amus imparadu in famìlia. Ddoe fiat sa possibilidade de furriare s'italianu in sardu e custu agiudaiat a creare pàginas de Wikipedia prus a sa lestra e faghiat fàghere is peus figuras a cuddos polìticos sardos chi si boliant fàghere bellos cun s'amparu de sa lìngua ma non si istorbaiant a dda imparare comente si tocat. Pro furriare dae su sardu a un'àtera lìngua però nche boliat amarolla una persone bona a faeddare ambas lìnguas.

In sa Wikipedia sarda est a disponimentu su tradutore MinT

immàgine de Gino Crescoli pigada dae Pixabay

Unu messàgiu in s'àrea de sa comunidade de Wikipedia "Su tzilleri" at annuntziadu erisero chi est a disponimentu unu tradutore nou pro is impitadores chi bolent furriare una pàgina dae un'àtera limba. Su tradutore est MinT e in custu artìculu andamus a iscobèrrere ite est e comente funtzionat.