Idas 2023

Apertium podet tradùere dae su sardu a s'italianu

Logo de Apertium

Finas a pagos meses a oe su sardu fiat che unu còdighe chi cumprendìamus isceti nois chi dd'amus imparadu in famìlia. Ddoe fiat sa possibilidade de furriare s'italianu in sardu e custu agiudaiat a creare pàginas de Wikipedia prus a sa lestra e faghiat fàghere is peus figuras a cuddos polìticos sardos chi si boliant fàghere bellos cun s'amparu de sa lìngua ma non si istorbaiant a dda imparare comente si tocat. Pro furriare dae su sardu a un'àtera lìngua però nche boliat amarolla una persone bona a faeddare ambas lìnguas.