Impreai su Messenger de Facebook in Linux - 2

Impreai su Messenger de Facebook in Linux - 2

Franz in Mint Cinnamon

Eus giai biu comenti impreai su Messenger de Facebook in Linux gràtzias a un'estensioni de Pidgin. A dolu mannu, custa solutzioni nos'òbligat a renuntziai a sa parti manna de is funtzionalidadis de Facebook, comenti s'imbiu de fotografias, vìdeus, archìvius e messàgius de boxi, poita ca s'estensioni po Pidgin no ndi frunit suportu po imoi. Andaus a biri duncas àteras 3 solutzionis basadas apitzus de s'aplicatzioni Web ofitziali de Facebook.

 1. Su situ Web
  Sa solutzioni prus fàcili est a aberri su navigadori web e intrai in su giassu de Messenger o de Facebook etotu. Custu si podit fai de calichisiat dispositivu cun unu navigadori web bastanti nou. Sendi chi is distributzionis Linux oferrint a su mancu Firefox, Chromium e àteras, custu no est unu problema.

 2. Caprine
  Caprine est un'aplicatzioni chi "incàpsulat" su giassu de su Messenger e ndi permitit s'impreu comenti chi fessit un'aplicatzioni che sa de Telegram o de Signal. No est duncas un'aplicatzioni basada apitzus de is API de Facebook, ma est su messenger etotu a ìnturu de una ventanedda e ndi oferrit totu is funtzionis.
  Fait a dda scarrigai de su giassu ofitziali o installai de sa butega de app de sa distributzioni chi seis impreendi. De Ubuntu e derivadas, bastat a scriri in su terminali:

  sudo snap install caprine
  Caprine in Kubuntu
  Caprine

   

 3. Franz
  Franz, a sa pròpiu manera de caprine, est sceti unu cuntenidori de sa versioni web de su Messenger, cun sa diferèntzia chi suportat puru àteras aplicatzionis, comenti Telegram, Whatsapp, Skype, Hangouts e medas àteras. Est un'aplicatzioni cumertziali: sa versioni gratùita est limitada a 3 servìtzius, podit cuntenni publicidadi e podit pediri a s'impitadori de abetai unus cantu segundus po s'operatzioni chi at cumandau. Custa puru dda podeis scarrigai de su giassu suu o podit essi in mesu a is aplicatzionis a disponimentu po sa distributzioni. Dda agatais po esempru in sa butega de Mint.

Custas solutzionis funt a tesu meda de sa filosofia de sa programera lìbera, giai chi mancai Caprine siat programa lìberu, is totu e is tres solutzionis impreaus sceti su Messenger Web. Si circais solutzionis lìberas podeis castiai is cunsillus po is alternativas a Whatsapp, agiungendi puru Signal, chi apu connotu de pagu.

Etichette

Cumenta