programa lìberu

Publicadu Haiku R1/beta3

Haiku Beta 3 in esecutzione

De Haiku amus giai chistionadu inoghe e in su diàriu de Bideas puru. Est su sistema operativu in isvilupu cun sa punna de frunire unu sistema cumpatìbile cun BeOS, lìberu, efitziente e fàtzile de impreare e programmare.
Tres dies a oe, su 25 de argiolas, est bessida sa de tres versiones beta. Beta, ddu regordamus, bolet nàrrere chi su sistema est cumpletu ma diat a pòdere tènnere ancora calicuna faddina e duncas no est de s'in totu prontu pro s'impreu de ònnia die.

Impreare su Messenger de Facebook in Linux

Pidgin in LinuxMedas de nois acostumant a imbiare e retzire messàgios in Facebook ma non sunt interessados a tènnere su situ o s'aplicatzione de Facebook aberta e duncas impreant s'app Messenger, chi però est a disponimentu isceti pro Windows e tzellulares. Ddoe fiat unu progetu de Messenger pro Linux unos cantos annos a oe, ma no esistit prus. Pro sorte, nch'est sa manera de assetiare un'àtera aplicatzione pro funtzionare comente Messenger.

Arribadu ReactOS 0.4.13

ReactOSReactOS est lòmpidu a sa versione 0.4.13.
Incumentzamus narende ite est ReactOS, giai chi est sa prima borta chi nde chistionu inoghe. ReactOS est unu sistema operativu lìberu in isvilupu, chi punnat a èssere cumpatìbile cun is programmas de Windows. Bolet èssere duncas un'alternativa a Linux pro is usuàrios chi bolent unu sistema lìberu ma sunt acostumados o recherent Windows pro traballare.
Su sistema impreat cumponentes de Wine pro funtzionare e est ancora in istadu alpha. Bolet nàrrere chi no est prontu a un'impreu diàriu pro traballu o pro domo.