Est arribbadu Haiku R1/beta2

Est arribbadu Haiku R1/beta2

Haiku R1/Beta2A un'annu e mesu dae sa publicatzione de sa primu beta, un'àteru passu cara a sa prima versione istàbile de Haiku, sistema clone de BeOS chi bos apo giai presentadu pagu tempus a oe. Sa noa de s'essida de sa beta 2 est de erisero e deo dd'apo proada in is primas oras de notesta. De sighida sa relata.

Sa beta podet èssere iscarrigada dae custa pàgina

Bidemus a primu is novidades printzipales de custa versione:

  • Megioros pro ischermos HiDPI (a arta densidade de pixel) e in generale pro s'adatamentu de s'interfàtzia gràfica;
  • Megioros a Deskbar. Est su cumponente chi ammustrat s'istadu de su sistema e is aplicatziones abertas, in artu a manu dereta in s'immàgine. Immoe est a disponimentu fintzas in versione mini;
  • Issèberos de intrada: immoe totu is assètios pro sòrige, tecladu e joystick sunt in unu pannellu isceti;
  • Megioru de WebPositive, su navigadore web;
  • Prus programmas. Haiku ponet in òpera s'interfàtzia POSIX, duncas est fàtzile a batire is aplicatziones pro Unix/Linux, ammanniende su nùmeru de programmas a disponimentu;
  • Suportu pro is perifèricas NVMe, interfàtzia impreada pro unidades vàrias de memòria, comente a is discos a istadu sòlidu;
  • Istabilizadu su suportu pro USB3;
  • Megioru a s'istabilidade e a is prestatziones in generale.

Sa proa mea

Apo proadu custa versione noa a suba a VirtualBox, ma a curtzu dd'apa a fàghere fintzas in unu portàtile betzu in ue mi diat pràghere a dd'installare, si at a pàrrere bastante istàbile. Pro custa proa apo isseberadu sa versione a 64 bit.

S'installatzione est abarrada simpre e lestra: totu su chi depimus arratzare est s'unidade in ue installare su sistema, sa limba e sa mapadura de su tecladu. Est possìbile ma no obligatòriu personalizare fintzas is pachetes de installare, ma custu podet èssere fatu puru a pustis.

S'interfàtzia de su sistema est semper sa matessi chi amus connotu in custos annos, ispirada a sa de BeOS, simpre e pràtica. Ddoe at medas programmas preinstallados, comente a WebPositive, ma nde podimus isseberare àteros dae su manigiadore de pachetes HaikuDepot, in ue agatamus medas aplicatziones chi connoschimus giai, comente a LibreOffice e fintzas Telegram.

Su sistema est semper lèbiu e s'hardware emuladu dae VirtualBox est suportadu bene (bos cussìgio de impreare Intel PRO/1000 MT Desktop comente a ischeda de retze). A dolu mannu s'istabilidade no est ancora prena e acontesset chi fatu fatu carchi aplicatzione si blochit. M'est acontèssidu cun Telegram mentras curria s'istòria de unu grupu e cando fia intendente de serrare LibreOffice. No isco nàrrere si siat unu problema de su sistema o de calicunu bug de is aplicatziones.
 

Acabbu

Mancari ddoe siat carchi problema, is isvilupadores sunt faghende unu bellu traballu a beros. Fatzo is augùrios a su progetu e aspetu cun ànsia sa versione 1.0!
 

Cummenta