Est arribau Haiku R1/beta2

Est arribau Haiku R1/beta2

Haiku R1/Beta2A un'annu e mesu de sa publicatzioni de sa primu beta, un'àteru passu cara a sa prima versioni stàbili de Haiku, sistema cloni de BeOS chi bos'apu giai presentau pagu tempus a oi. Sa noa de sa bessida de sa beta 2 est de ariseu e deu dd'apu proada me is primas oras de notesta. De sighida s'arrelata.

Sa beta podit essi scarrigata de custa pàgina.

Bideus a primu is novidadis principalis de custa versioni:

  • Amelloramentus po schermus HiDPI (a arta densidadi de pixel) e in generali po s'adatamentu de s'interfàtzia gràfica;
  • Amelloramentus a Deskbar. Est su cumponenti chi amostrat su stadu de su sistema e is aplicatzionis abertas, in artu a manu dereta in s'imàgini. Imoi est a disponimentu fintzas in versioni mini;
  • Sceberus de intrada: imoi totu is assètius po sòrixi, teclau e joystick funt in unu pannellu sceti;
  • Amelloramentus de WebPositive, su navigadori web;
  • Prus programas. Haiku ponit in òpera s'interfàtzia POSIX, duncas est fàcili a bitiri is aplicatzionis po Unix/Linux, amanniendi su nùmeru de programas a disponimentu;
  • Suportu po is perifèricas NVMe, interfàtzia impreada po unidadis vàrias de memòria, comenti is discus a stadu sòlidu;
  • Stabilizau su suportu po USB3;
  • Amelloramentus a sa stabilidadi e a is prestatzionis in generali.

Sa proa mia

Apo proau custa versioni noa asuba a VirtualBox, ma a curtzu dd'apa a fai fintzas in unu portàtili bètciu innui m'iat a praxi a dd'installai, chi at a parri bastanti stàbili. Po custa proa apu sceberau sa versioni a 64 bit.

S'installatzioni est abarrada simpri e lesta: totu su chi depeus sceberai est s'unidadi innui installai su sistema, sa lìngua e sa mapadura de su teclau. Est possìbili ma no obligatòriu personalizai fintzas is pachetus de installai, ma custu podit essi fatu puru apustis.

S'interfàtzia de su sistema est sèmpiri sa matessi chi eus connotu in custus annus, ispirada a sa de BeOS, simpri e pràtica. Ddoi at medas programas preinstallaus, comenti WebPositive, ma ndi podeus sceberai àterus de su manigiadori de pachetus HaikuDepot, innui agataus medas aplicatzionis chi connosceus giai, comenti LibreOffice e fintzas Telegram.

Su sistema est sèmpiri lèbiu e s'hardware emulau de VirtualBox est suportau beni (bosi cunsillu de impreai Intel PRO/1000 MT Desktop comenti scheda de arretza). A dolu mannu sa stabilidadi no est ancora prena e acuntessit chi fatu fatu càncua aplicatzioni si blochit. Mi est acuntèssiu cun Telegram mentris curria sa stòria de unu grupu e candu fia intendenti de serrai LibreOffice. No sciu nai chi siat unu problema de su sistema o de calincunu bug de is aplicatzionis.
 

Acabu

Mancai ddoi siat cancu problema, is svilupadoris funt fadendi unu bellu traballu diaderus. Fatzu is augùrius a su progetu e abetu cun ànsia sa versioni 1.0!
 

Cumenta