Replicant: sa risposta lìbera a Android

Replicant: sa risposta lìbera a Android

Replicant

Totus ischimus chi su progetu GNU bolet isvilupare unu sistema operativu lìberu pro is elaboradores e a custu obietivu est lòmpidu cun is distributziones GNU/Linux, prus che totu cun is chi tenent programmas lìberos isceti, che gNewSense e pagas àteras. A die de oe, custu no bastat prus, pro ite ca is dispositivos chi tenent bisòngiu de unu sistema operativu sunt medas de prus e is prus de importu sunt is telefoneddos. Variantes de GNU/Linux, che Ubuntu Touch funtzionant in is dispositivos mòbiles puru, ma una parte manna de is usuàrios sunt acostumados a Android e a is app pro issu, duncas inoghe bògio chistionare de un'àteru progetu chi diat pòdere pònnere in paris sa libertade de is programmas e sa disponibilidade manna de aplicatziones pro Android: Replicant.

Android est giai programma lìberu, basadu subra a Linux, ma custu a calicunu no bastat, pro ite  ca parte de is programmas chi formant su sistema de is telefoneddos no sunt lìberos: is prus de importu sunt is pilotas de dispositivu e àteros cumponentes chi is usuàrios no bident ma sunt a sa base de su funtzionamentu de su dispositivu.
Su progetu Replicant, inghitzadu dae programmadores de LibrePlanet Italia e Software Freedom Conservancy e basadu subra a LineageOS, chircat de frunire una distributzione de Android formada isceti de programmas lìberos.
Replicant no est collegadu a manera dereta cun GNU, ma est arrimadu dae sa Free Software Foundation. 

Su traballu no est de pagu contu, ca is programmadores depent chircare de iscrìere pilotas pro dispositivos chi, de sòlitu, is produtores isceti ischint comente fàghere funtzionare. Is tipos de dispositivos sunt medas e custu traballu bolet fatu pro onniunu de issos, serbit dinari pro ddos comporare e is programmadores chi faghent custu traballu sunt mancu che is programmadores de sistemas pro elaboradore.

A oe, sunt pagos is modellos in ue Replicant funtzionat e su situ ufitziale cussìgiat una butega in lìnia in ue ddos pigare: Technoetic.

Cumbidamus a is chi ddi diat a pràghere a tènnere un'àteru issèberu pro is telefoneddos issoro, a fàghere una donatzione, mancari pitica, pro amparare su progetu.

Cummenta

Categorias