Dae oe DuckDuckGo chistionat sardu!

Dae oe DuckDuckGo chistionat sardu!

DuckDuckGo in sardu

Bos annùntzio cun praghere mannu chi incumentzende de oe, sa limba sarda est a disponimentu pro su motore de chirca DuckDuckGo chi bos apo giai presentadu. Pro custa furriadura in sardu apo donadu un'agiudeddu deo puru, ma depemus torrare gràtzias a sa truma de Sardware, chi at fatu sa parte manna de su traballu. Sighint is istrutziones pro cambiare sa limba.

  1. Faghides clic a suba a su butone in artu a manu dereta cun is tres linieddas.
  2. Isseberade "Altre impostazioni"/"Other Settings".
  3. In sa pàgina de is cunfiguratziones agatades "Lingua"/"Language". Bidides immàgine a suta. Chircade e isseberade "Sardu".
  4. Faghides clic subra "Salva e Esci"/"Save and exit".
  5. Fatu. Dae immoi su motore de chirca est in sardu.
Cunfiguratzione de DuckDuckGo

 

Cummenta

Categorias