Publicadu Haiku R1/beta3

Publicadu Haiku R1/beta3

Haiku Beta 3 in esecutzione

De Haiku amus giai chistionadu inoghe e in su diàriu de Bideas puru. Est su sistema operativu in isvilupu cun sa punna de frunire unu sistema cumpatìbile cun BeOS, lìberu, efitziente e fàtzile de impreare e programmare.
Tres dies a oe, su 25 de argiolas, est bessida sa de tres versiones beta. Beta, ddu regordamus, bolet nàrrere chi su sistema est cumpletu ma diat a pòdere tènnere ancora calicuna faddina e duncas no est de s'in totu prontu pro s'impreu de ònnia die.

Is noas de custa versione sunt:

  • protzessu de installatzione megioradu, cun sa possibilidade de cambiare unu sistema giai installadu e partzidura de is discos prus fàtzile e afidàbile;
  • prus istabilidade e atòliu de su sistema de manìgiu de is pachetes;
  • mègius esperièntzia de impreu gràtzias a sa curretzione de faddinas vàrias de s'interfache de impitadore;
  • curretziones e funtziones noas de su serbidore gràficu, cun benefìtziu de is aplicatziones chi ant a disenniare a subra de s'ischermu;
  • funtziones noas pro su navigadore web;
  • sa libreria de retze est bessida istàtica pro permìtere mudàntzias sena isciusciare is aplicatziones chi esistint;
  • curretziones a is sistemas de is archìvios, pro assegurare una memorizatzione prus afidàbile;
  • prus cumpatibilidade siat cun su sistema BeOS, siat cun is sistemas POSIX (Linux e àteros sistemas Unix), pro fàghere a manera de pòdere cumpliare su còdighe chi esistit giai pro custos sistemas;
  • cumpatibilidade cun prus cumponentes eletrònicos. De importu mannu su megioramentu de is pilotas de is dispositivos USB3.

Haiku R1/beta 3 si podet iscarrigare dae su situ ufitziale. Agatamus siat sa versione a 64 bit siat sa a 32 bit, de interessu prus che etotu pro is ordinadores betzos. In contu de dispositivos datados, mi paret làstima chi apant detzìdidu de bogare is pilotas "wavelan", minimende sa cumpatibilidade cun is dispositivos WiFi a 11Mbps, ma su seberu si cumprendet: su suportu de unu nùmeru prus artu de dispositivos bolet prus traballu e sa prioridade est chi su sistema sigat a funtzionare cun is màchinas noas.

Amus a bìdere cun un'artìculu benidore comente funtzionat su sistema in màchina virtuale e mancari puru in dispositivos reales.
Si totu is curretziones e is noas de sa beta 3 risolvent is problemas chi aia sinnaladu pro sa beta 2, su sistema est in caminu pro sa versione 1 ufitziale.

Cummenta