Samsung firmat s'annoamentu a Android 10 pro S'A70

Logo AndroidA pustis de unos cantos problemas cun is telefoneddos A70, Samsung at dèpidu firmare s'annoamentu de su sistema operativu Android a sa versione 10. Una parte de is usuàrios at tentu problemas mannos, cun telefoneddos chi signalaiant sa bateria comente iscàrriga e non s'allumaiant prus. A cantu paret sa parte manna de is problemas sunt istados signalados dae is Paisos Bàscios.

Etichetas

Dae oe DuckDuckGo chistionat sardu!

DuckDuckGo in sardu

Bos annùntzio cun praghere mannu chi incumentzende de oe, sa limba sarda est a disponimentu pro su motore de chirca DuckDuckGo chi bos apo giai presentadu. Pro custa furriadura in sardu apo donadu un'agiudeddu deo puru, ma depemus torrare gràtzias a sa truma de Sardware, chi at fatu sa parte manna de su traballu. Sighint is istrutziones pro cambiare sa limba.

Rosetta@home sighit sa chirca contra a su COVID-19

Amus giai chistionadu de Rosetta@home e su contributu suo a sa chirca pro gherrare contra a su Coronavirus. Cun una nota de pagas dies a oe, ant annuntziadu chi custu agiudu sighit cun s'istùdiu, pro mèdiu de su càrculu distribuidu, de s'interatzione intre su virus e is proteinas. In prus, su progetu essit prus ricu, cun sa disponibilidade de su programma de càrculu pro sa prataforma Linux-ARM.

Traballu e ispàssiu in retze: atentzione a is atacos

Seguresa in retzeIn custa dies de isulamentu semus in medas a traballare in domo, e fintzas a impreare elaboradores, tzellulares e tauleddas pro istentu. Cale si siat s'ocupatzione nostra, su chi est seguru est chi semus semper connètidos in retze e calicunu si nd'est aprofitende pro chircare de violare is sistemas informàticos.

Un'àteru progetu chi agiudat sa chirca mèdica

Folding@homeAmus giai chistionadu de unu progetu chi at agiudadu e agiudat a buscare una cura o unu vatzinu pro custu coronavirus chi nos at obligadu a abarrare in domo pro non nos ammalaidare. Esistit un'àteru progetu de càrculu distribuidu chi est donende un'agiudu mannu e at atiradu medas voluntàrios.