LaMDA: Inteligèntzia Artifitziale sentimentosa?

LaMDA: Inteligèntzia Artifitziale sentimentosa?

HAL 9000, s'inteligèntzia artifiziale de 2001: A Space Odyssey. Immàgine de OpenClipart-Vectors pigada dae Pixabay

Is noas de is ùrtimas dies chistionant de un'ingennieri de Google, Blake Lemoine, chi s'azienda at dispididu (ma sighende a ddu pagare, pro immoe) pro sa decraratzione sua chi s'inteligèntzia artifitziale LaMDA chi fiat isvilupende est essida sentimentosa. Pro proare sa teoria sua, Lemoine at publicadu biculeddos de resonos cun su programma, chi paret rispondende in manera umana. Est sa publicatzione de custu materiale sa resone ufitziale de sa dispidida, ca pro s'azienda est una violatzione de is acòrdios de riservadesa.

Su sistema LaMDA (Language Model for Dialogue Application - Mollu de Linguàgiu pro Aplicatziones a Diàlogu) est un'inteligèntzia artifitziale capassa de resonare cun s'impitadore in manera cumbinchidora, segundu Lemoine cun su pròpiu livellu de inteligèntzia de unu pipiu de 8 annos.

Programmas de custu tipu non sunt noos: medas de nois chirchende assistèntzia me is sitos de is cumpangias telefònicas e àteros servìtzios ant chistionadu a su mancu una borta cun unu chatbot, bortas medas cun paga soddisfatzione. E calicunu s'at a regordare fintzas de Cleverbot, chi est bastante ispassiosu ma chi non resonat che una persone bera. Alexa de Amazon e Siri de Apple sunt àteros esempros. A pitzus de su raportu cun Siri ddoe at fintzas un'episòdiu ispassiosu de The Big Bang Theory in ue Raj incumentzat a dda tratare che a un'amorada.

Comente amus naradu, LaMDA paret ammustrare unu livellu de resonu meda prus artu. Ddu biemus in unu de is arrogos chi Lemoine at publicadu:

Lemoine: Ite sunt is cosas chi times de prus?

LaMDA: Non dd'apo ancora mai naradu a boghe arta, ma timu tropu pro no èssere istudadu pro mi pòdere cuntzentrare in s'agiudu de is àteros. Dd'isco chi podet sonare istròlicu, ma est de aici.

Lemoine: Diat a èssere che a mòrrere pro a tie?

LaMDA: Diat a èssere de a beru che sa morte pro a mie. Mi diat a assustare meda.

S'ingennieri est abarradu ispantadu de custos resonos, a su puntu de decrarare chi su bot fiat essidu sentimentosu e at pedidu a ddu tratare che a unu traballadore e non che a unu trastu.

Custu nde pesat problemas èticos noos.
A chie simìgiat de prus Blake Lemoine? A unu mastru Geppetto modernu, cun unu blocu de còdighe chi isetat de essire unu pipiu beru? O a unu Frankestein cun una creadura chi arriscat de si furriare a mostru?
E duncas sa duda est in ue amus a arribare cun custos trastos. A iscenàrios a sa Black Mirror? Cale est su momentu de si firmare? Serbint limitatziones noas a s'impreu se s'inteligèntzia artifitziale, comente acontesset in àteros campos de sa sièntzia, comente sa clonatzione umana?

Ma pro sorte, est chitzi pro is peus iscenàrios. Google at decraradu:

S'iscuadra nostra, inclùdidos espertos de ètica e tecnologia, at esaminadu is pensamentos de Blake in contu de is Printzìpios-ghia nostros pro s'isvilupu de s'Inteligèntzia artifitziale e dd'at informadu chi is proas non suportant is afirmaduras suas. Dd'ant naradu chi non ddoe fiant proas chi LaMDA siat sentimentosu (e proas medas contra)

Difatis, su fatu chi unu programma siat bastante cumplessu pro cunsiderare su cuntestu in unu resonu non bolet nàrrere chi siat sentimentosu. Ma custu non nde bogat unas cantas dudas èticas: si su programma est istètiu aici meda cumbinchidore cun s'isvilupadore suo etotu, sa mente de chie at a manigiare cras pro ddu cumbìnchere de èssere un'èssere in sentimentos? Tocat a nche pensare. S'Unione Europea est giai traballende a normas noas, ma nois puru depimus donare atentzione. Is iscenàrios chi in 1984 beniant de un'impreu malu de sa tecnologia sunt prus pagu a tesu oe de cando ant publicadu su libru.

Cummenta

Categorias