Iscoberta una debilesa grae in su cumandu sudo

CVE at sinnaladu una debilesa grae meda in su cumandu sudo, su chi permitit de dare àteros cumandos comente super-impitadore in sistemas GNU/Linux che Debian o Ubuntu. S'arriscu est mannu prus che totu pro is serbidores Linux chi impreant su cumandu, pro ite ca bastat un'atzessu simpre a su sistema pro pònnere in òpera un'atacu isfrutende custa debilesa e pigare su controllu de s'elaboradore, comente podimus bìdere in su vìdeu.

Fintzas sa "Immuni ispanniola" est unu fallimentu

Logo de Radar COVID

A sa gente is app de sighidura de is cuntatos no praghent. Dd'amus cumprèndidu cun Immuni chi, mancari sa segunda aundada apat cumbintu prus gente a dd'iscarrigare, sighit a èssere unu fallimentu, comente at arregordadu puru su programma TV Otto e mezzo de su 22/12/2020. Duncas custas aplicatziones chi diant a dèpere sinnalare is cuntatos cun persones impestadas dae su Coronavirus nou (SARS-CoV-2) responsàbile de sa COVID-19 non sunt donende s'agiudu isperadu.

In Ispànnia is cosas no andant mègius pro "Radar Covid", s'aplicatzione chi cumprit sa pròpiu funtzione. A inghitzu de su mese de Idas dd'aiat iscarrigada isceti su 14,4% de sa populatzione, unu nùmeru chi no bastat pro dda fàghere funtzionare comente progetadu.

Est arribadu su corretore ortogràficu sardu pro Firefox

Impreu de su ditzionàriu. Gràtzias a Luca pro s'immàgine.

Pro incumentzare, unu bellu annu nou a totus! S'annu inghitzat cun una noa bella. Su CROS (Curretore regionale
ortogràficu sardu), giai a disponimentu in lìnia e pro OpenOffice/LibreOffice, gràtzias a su traballu de Sardware oi si podet impreare puru in Firefox comente ditzionàriu pro s'averìguu ortogràficu. Podet èssere installadu iscarrighende·ddu inoghe.

Etichetas

No-Vax pigant po "chip 5G" unu distorsore pro ghitarra

Su schema-brulla

Dae una pariga de dies, unos cantos grupos de no-vax, persones contràrias a is vatzinos contra a su coronavirus Sars-CoV-2 responsàbile de sa maladia COVID-19, sunt publichende me is pàginas issoro un'ischema elètricu chi nanca est "su chip 5G chi sunt inferrende cun su vatzinu". Làstima ca calicunu si siat giai acatadu chi cussu ischema est de su distorsore pro ghitarra "Metal Zone" de sa Boss.

Una Paschighedda bella a totus

Rise of the Triad - Paschighedda

Ocannu semus passende is festas de manera unu pagheddu istròlica, acorrados in domo e, pro calicunu de nois, a tesu de sa famìlia e de is amigos. Isperende chi a foras de custu iscàpitu siais passende una bella die de Paschighedda, apo pensadu de bos fàghere cumpangia cun custu Ou de Pasca de su giogu Rise of the Triad de su 1994.

Twitter e Youtube puru bogant is noas farsas

Image by wattblicker from Pixabay

Comente annuntziadu in duas noas de s'ANSA, Twitter at detzìdidu de bogare is messàgios cun noas farsas a pitzus de is vatzinos contras a su Coronavirus. Youtube in s'ìnteri at incumentzadu a bogare is vìdeos cun sa teoria de s'ingannu de is eletziones in is Istados Unidos, bìnchidas de Biden, cun Trump chi sighit a decrarare chi issu ddas apat bintas cun s'ingannu.

Ativistas Anti-5G pigant gàbbias de Faraday e a pustis si nde chèsciant

S'annùntziu in Amazon

Est faghende su giru de su Web in custas dies sa noa de is ativistas Anti-5G chi ant pigadu una gàbbia de Faraday pro blocare is undas eletromannièticas de s'incamminadore de retze (router) e a pustis si nde sunt chesciados pro ite ca sa retze WiFi no funtzionaiat prus.
Non si cumprendet bene ite nc'intrent custos dispositivos domèsticos cun su 5G: podet èssere chi, a su sòlitu, is prus pagu espertos confundant su 5G de sa telefonia mòbile cun is retzes WiFi a 5Ghz, duas cosas de s'in totu diferentes. Craru chi una gàbbia de Faraday progetada pro blocare is undas a 5Ghz at a blocare s'arretza WiFi (tantu balet a dd'istudare) e comente e chi siat non serbit a nudda contras a su 5G.
De ogetos che custu si nd'agatant medas in Amazon e a nàrrere sa beridade no est sa primu borta chi nd'intendemus chistionare, giai chi carchi borta agatamus fintzas in is potecarias cussos "còrgios" pro telefoneddos chi diant a dèpere blocare is undas.

Etichetas