S'app Immuni est unu fallimentu

App Covid

Sunt isceti 4 milliones is iscarrigamentos de s'app Immuni, su programma pro telefoneddos chi depiat agiudare a firmare s'isparghidura de s'impestu de COVID-19. Est unu nùmeru meda prus bàsciu de su 60% de sa populatzione chi fiat sa pertzentuale de segudare pro pòdere funtzionare bene. S'iscarrigamentu no est obligatòriu e in nisciunu casu ddu podet èssere pro more de sa costitutzione italiana e de is leges in contu de privatesa, ma su guvernu italianu isperat de cumbìnchere prus gente cun una publitzidade prus manna in is dies chi benint.

2020: s'ùrtimu annu de Adobe Flash Player

.Adobe nos informat chi su 31 de Idas 2020 at a acabbare de annoare e cumpartire su Flash Player, programma chi est istadu pro medas annos sa base de medas giassis Web, incluidu Youtube, ma chi a incumentzare de su 2015 at inghitzadu a èssere mudadu cun solutziones HTML5, prus lèbias, prus seguras e prus adatas a funtzionare in telefoneddos e àteros dispositivos mòbiles.

Etichetas

Drupal 9.0.0

Drupal 9Est a disponimentu sa versione noa de Drupal, sistema de manìgiu de su càbidu chi est impreadu puru pro custu diàriu.
Custa versione est istada publicada su 4 de làmpadas in pari cun sa versione 8.9.0, chi dd'assimìgiat e chi at a èssere suportada fintzas a Donniasantu 2021, arritzende is annoamentos de seguridade, pro dare a is impreadores su tempus de colare a sa 9 sena presse.

Etichetas

Est arribbadu Haiku R1/beta2

Haiku R1/Beta2A un'annu e mesu dae sa publicatzione de sa primu beta, un'àteru passu cara a sa prima versione istàbile de Haiku, sistema clone de BeOS chi bos apo giai presentadu pagu tempus a oe. Sa noa de s'essida de sa beta 2 est de erisero e deo dd'apo proada in is primas oras de notesta. De sighida sa relata.