Microsoft

Est inghitzadu s'ùrtimu annu de Internet Explorer

IEEst istadu pro meda su navigadore de impreu prus mannu in su mundu, dd'amus odiadu meda comente impitadores e comente isvilupadores web. Dd'amus mudadu cun Firefox e Chrome regordende·ddu comente esempru de navigadore coanu, pagu seguru e pagu respetosu de is istandard. Fiat craru dae ora chi Internet Explorer fiat morende e immoe est ufitziale: sa versione 11, publicada in su 2013 at a èssere s'ùrtima. S'amparu acabbat su 17 austu de su 2021.

Microsoft bolet comporare TikTok

Logo TikTokMicrosoft est chirchende de comporare TikTok, sa retza sotziale famada meda intre is prus giòvanos. Sa tentada de cobru si ponet in su cuntestu de s'ascu internatzionale intre is Istados Unidos de Amèrica e sa Tzina. Difatis, su presidente Donald Trump at decraradu chi TikTok at a dèpere serrare in is USA si sa propiedade no colat a un'azienda americana.