Adiosu a Microsoft Internet Explorer

Adiosu a Microsoft Internet Explorer

Sa losa de Internet Explorer posta dae Jung Ki-Young

Dd'aiant annuntziadu dae diora e in custu diàriu no amus tentu faeddos de garbu pro custu navigadore: Microsoft at retiradu Internet Explorer dae sa butega sua su 15 de làmpadas passadu, acabbende pro semper cun s'isvilupu e su suportu.

Pagos fiant sighende impreende-ddu, giai chi su navigadore pre-definidu de Microsoft me is ùrtimas versiones de Windows est Edge, chi cumpartzit su pròpiu còdighe cun Google Chrome.

Sa fine de Internet Explorer at donadu s'incumentzu a una sèrie de meme de ìnternet spassiosos meda, chi ant brulladu a pitzus de sa lentesa, s'instabilidade e sa paga seguresa de su navigadore de domo Microsoft, ma de seguru sa brulla prus manna est sa de Jung Ki-Young, ingennieri de programma sud-coreanu chi at fatu una losa a Explorer, cun sa data de sa prima versione e sa de su 15 de làmpadas de ocannu, e un'iscrita chi narat "Fiat unu trastu bellu pro iscarrigare àteros navigadores", una brulla ispassiosa ma non noa, giai chi unos 12 annos a oe o fintzas de prus ddoe fiat unu demotivational cun s'iscrita "Internet Explorer - Est perfetu - pro iscarrigare Firefox".
Cun custa pedra acabbat s'istòria de su chi fiat pro annos su navigadore prus impreadu in su mundu ma chi, a sa fine, no est mai pràghidu meda a nemos.

S'immàgine de s'artìculu dd'apo pigada dae custu vìdeu de Reuters.

Cummenta