Firefox est incumintzende a chistionare sardu

Situ de Firefox Nightly - Immàgine de Sardware

Firefox, unu de is prus navigadores web impreados in su mundu, est a disponimentu in versione Nightly in sardu.
Nd'at donadu s'annùntziu Sardware, chi est aprontende sa furriadura, erisero 16 de onniasantu.
Sa Nightly est una versione chi includet is ùrtimos càmbios, mancari custos potzant èssere pagu istàbiles, in antis chi siant publicados in una versione bera de su programma. Sa lìngua sarda est prus o mancu a su 33%, duncas partes medas de testu ant a èssere ammustradas in inglesu, ma est un'incomentzu pro pòdere sighire a traballare cun s'agiudu de sa comunidade, chi podet cussigiare càmbios e sinnalare faddinas. Fatu custu, su sardu at a essire una de is lìnguas ufitziales de Firefox cando lompet a su 100% de sa tradutzione. Agiungo inoghe s'annùntziu ufitziale de Sardware, cumbidende a totus a proare Firefox in sardu e agiudare, si bolent. Pregontas, sinnalatziones e cussìgios podent èssere fatos in su Grupu Telegram de Sardware.

Su domìniu .srd est arribadu a su cussìgiu de sa regione

.srdAmus giai chistionadu de sa batalla pro su domìniu .srd, unu trastu chi diat a agiudare sa Sardigna a istantargiare un'identidade digitale sua, comente ispricadu bene in custu artìculu in su situ de Filosofia de Logu.
A pustis de annos in ue s'idea est istètida agiumai de s'in totu innoriada, paret chi càncua cosa si movat me is ufìtzios de sa Regione Autònoma de Sardigna.

Etichetas

Instagram faghet dannu a is giovaneddas?

Immàgine de Sasin Tipchai pigada dae Pixabay

Is retzes sotziales ant cambiadu meda s'impreu de is tecnologias me is ùrtimos 10-15 annos, cun maneras noas de bìvere is raportos cun is àteras persones.
No faghet a nàrrere chi custu càmbiu siat de s'in totu negativu: is sotziedades càmbiant e tocat a èssere prontos a atzetare chi carchi cosa funtzionet a manera diferente cun su passare de su tempus. A bortas, però, tocat a èssere puru prontos a ammìtere chi una tecnologia est faghende prus dannu chi no profetu e custa podet èssere sa situatzione de Instagram, si una chirca interna at a èssere cunfirmada.

Etichetas

Ita est acontèssidu a Facebook su lunis passadu?

Immàgine de Rodrigo Joaquin Mba Mikue pigada dae Pixabay

Seguru, medas de nois si nde sunt acatados chi lunis passadu a incumentzare dae is 17:15 finas prus o mancu a sa 1:00 de note Facebook e totu is àteras aplicatziones de su pròpiu grupu (su Messenger, Whatsapp, Instagram e àteras) no fiant funtzionende. E in custu perìodu de tempus, su prus tempus longu de "bàscia" in s'istòria de Facebook, ddoe fiant problemas puru cun àteros servìtzios comente Telegram e Twitter. In s'incomentzu nde sunt essidas is ideas prus variadas pro ispricare s'acuntessimentu: atacu informàticu, infetziones de programmas malos, problemas de retze.
Andamus a bìdere in curtzu e cun faeddos fàtziles ite est acontèssidu de a beru.

Est a disponimentu su Fairphone 4

Su telefoneddu. Immàgine de propiedade de Fairphone

Fairphone at annuntziadu cun unu messàgiu de posta eletrònica s'arribu de sa versione 4 de su telefoneddu suo.
Fairphone est su progetu pro unu telefoneddu giustu e solidale, nàschidu in su 2013. Is telefoneddos Farphone sunt fatos paghende su cumpensu giustu a totu is traballadores, tenende in cunsideru is problemas de incuinamentu e càmbiu climàticu e faghende a manera chi su telefoneddu si potzat arrangiare ponende a disponimentu is biculeddos de cambiare.

Etichetas

Traschia Twitter contras a sa guardiania biomètrica

Immàgine de Tumisu pigada dae Pixabay

Regordades sa campànnia "Torra a ti pigare sa fache" contras a sa guardiania biomètrica?
Sa chèscia paghiosa contras a custa violatzione de sa privatesa sighit e pedit oe de incumentzare una Traschia Twitter (narant issos Twitter Storm) cun s'ocasione de un'addòbiu de su Cussìgiu de Tecnologia e Cummèrtziu (Technology and Trade Council).

Sa lege de El Salvador at a connòschere su Bitcoin

Màgini de VIN JD pigada de Pixabay

El Salvador, cun una lege de su mese de làmpadas passadu at donadu balore legale a su Bitcoin. Su paisu de su tzentru-Amèrica, primu in su mundu a connosci pro lege su cripto-dinari, est andende a in antis cun custu progetu, preparende·si, dae su 7 de cabudanni, a pònnere dughentos càscias automàticas pro permìtere de cambiare is dòllaros in Bitcoin e a s'imbesse.

Linux at fatu 30 annos

Tux, sa mascotte de Linux

Linux, su nùcleu (kernel) chi at permìtidu sa creatzione de unu nùmeru mannu de sistemas operativos, at fatu 30 annos. Sa versione 0.1 sua est de su 1991, cando Linus Torvalds, chi insandus istudiaiat informàtica in s'Universidade de Hèlsinki, aiat incumentzadu a iscrìere unu sistema operativu pro isperimentare sa prataforma Intel 386 e pro ite ca fiat pagu cuntentu de su sistema Minix de su prof.Andrew S.Tanenbaum.

OnlyFans bolet bandire sa pornografia

Stop. Immàgine de Hans Braxmeier pigada dae Pixabay

OnlyFans est una prataforma chi permitit a is impitadores suos de carrigare fotografias, vìdeos e àteros cuntènnidos e de ddos ofèrrere a pagamentu a is istimadores (is fans). Est essida famada pro ite ca unas cantas modellas dda impreant pro bèndere immàgines de is corpus issoro, màgines chi bortas medas figurant iscenas pornogràficas.