Su mundu de s'informàtica e sa gherra russu-ucraina

Composer ammustrende su messàgiu standWithUkraine

Su chi amegat de acontèssere in custu ùrtimu mese est una faina chi pagos de nois, nàschidos e pesados in unu mundu in ue sa gherra fiat cosa a tesu, si diant a àere immaginadu fintzas a custu momentu. Cando unu programmadore traballat in un'iscuadra internatzionale comente fatzo deo etotu, su dispraghere est dòpiu pro ite ca acostumamus a traballare cun russos, ucràinos e gente de totu su mundu chene fàghere diferèntzias nen de natzionalidade nen de etnia o cale si siat cunditzione personale: totu su chi importat est s'abilidade e sa gana de imparare cosas noas e megiorare sa tècnica. Andamus a bìdere pagu pagu comente at reagidu custu mundu.

Etichetas

Elon Musk at ativadu su sistema Starlink in Ucràina

Arretza de satèlliti Starlink

Cun s'invasione russa, s'Ucràina arriscat de s'agatare a foras de sa retze Internet o chi is informatziones siant tzensuradas cun su controllu russu de is infrastruturas de comunicatzione. Pro custu, Elon Musk at detzìdidu de ativare su sistema Starlink in su paisu pro frunire una connessione lestra chi non siat in manu russa. Pro nde fatzilitare s'impreu, at fintzas batidu unu càmbiu de terminales pro is impitadores.

Mypal: navigadore pro Windows XP

Mypal in Windows XP

Windows XP est stètiu unu de is prus sistemas vidanus de Microsoft: publicau in su 2001, su suportu ofitziali est durau fintzas a su 2014, cunu unu annoamentu spetziali in su 2017. Est colau tempus meda, est berus, e in s'interis Microsoft at publicau Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 e 11, ma me is annus de Windows XP genti meda at pigau unu o prus elaboradoris po domu e genti meda at preferiu a sighi impreendi XP fintzas me is annus de Vista, ca cussu fiat unu sistema arrannèsciu mali. Totu custus elaboradoris podint ancora essi impreaus, pruschetotu de cuddus impitadoris chi no tenint bisòngiu de potèntzia manna de càrculu. Is sistemas operativus nous perou funt tropu grais po ddoi funtzionai. Intra is solutzionis possìbilis, ddoi at installai unu sistema lèbiu, comenti una distributzioni de Linux po elaboradoris bècius o circai programas chi sigant funtzionendi in XP. Su navigadori Mypal est unu de cussus.

Publicadu FreeDOS 1.3

Logo de FreeDOS. Immàgine de propiedade de su FreeDOS Project

Una pariga de dies a oe amus chistionadu de sa publicatzione de una versione noa de ReactOS, clone de Microsoft Windows. Paret duncas ironia chi apant publicadu puru una versione noa de FreeDOS, sistema operativu chi amegat de clonare MS-DOS, àteru prodotu Microsoft chi impreaiamus in antis de sa publicatzione de Windows 95.
Sa versione noa est sa 1.3 e nd'amus chistionadu un'annu e mesu a oe, creende chi fessint acanta de ddu publicare.

Proamus su sintetizadore sardu SINTESA

MaryTTS cun Sintesa

Is sintetizadores vocales tenent un'importu mannu oe in die. Bastat a pensare a assistentes vocales, navigadores satellitares, tradutores automàticos cun funtzione de lèghere su testu, trastos de assistèntzia mèdica, de atzessibilidade e àteru ancora. Pro cantu potzat pàrrere difìtzile de crèere però, sa sìntesi vocale est a disponimentu isceti pro pagas lìnguas, meda prus pagu de 100, segundu is datos de is prataformas prus famadas. Gràtzias a su progetu SINTESA, intra custas lìnguas ddoe at su sardu puru. Connoschia giai su progetu, ma no aia tentu ancora s'ocasione de ddu proare. Su mese de idas passadu fia in una libreria de Aristanis e apo bidu su libru "Caratteri e strutture fonetiche, fonologiche e prosodiche della lingua sarda. Il sintetizzatore vocale SINTESA" imprentadu dae Condaghes, chi nde descriet totu su traballu de chirca e de isvilupu e includet unu DVD cun su còdighe e is archìvios prontos de su sintetizadore. Comente informàticu, su libru non podiat mancare in sa libreria cosa mia e fia curiosu meda de proare su resurtadu de totu cussu traballu.

Adiosu a is telefoneddos BlackBerry

Immàgine de ArtificialOG pigada dae Pixabay

Bos ddos regordades is telefoneddos BlackBerry? Annos a oe ant fatu s'istòria de is telefoneddos inteligentes, essende famados in cussu setore cun is mollos issoro, chi ant sighidu a portare una tastera fìsica in pari cun s'ischermu a tocu. A bellu a bellu, is BlackBerry ant tentu semper prus pagu sorte, agabbende cun sa noa chi cras at a èssere istudada de s'in totu sa retze chi permitit a is dispositivos cun su sistema BlackBerryOS de funtzionare.

Duos passos a in antis a pitzus de sa guardiania biomètrica

Immàgine de StockSnap pigada dae Pixabay

Comente apo ispricadu prus bortas in custu diàriu, s'ispainadura de is tecnologias de inteligèntzia artifitziale est creende unos cantos problemas a sa privatesa nostra, sende chi cun s'impreu issoro essit prus fàtzile a sighire s'atividade de is persones, in lìnia e in sa vida reale. Sa rivista Wired chistionat de duas noas chi nos faghent isperare chi is pràticas de sighidura digitale acabbent o a su mancu siant redùsidas.