posta eletrònica

Libero, Virgilio e Microsoft Teams "a suta". Ite acontesset?

Immàgine de 巻(Maki), pigada dae Pixabay

A incumentzare de is 7:00 de su 23 de ghennàrgiu is impitadores de Libero e Virgilio non podent impreare is casellas de posta eletrònica issoro. In su momentu chi so iscriende custu artìculu est su merie de su 25 e ancora non funtzionant. Est sa bàscia de servìtziu prus longa de semper pro is duas prataformas. In prus, a incumentzare de is 7:00 de oe, fintzas Microsoft Teams at tentu sinnalatziones meda de funtzionamentu malu. Andamus a castiare ite amegat de acontèssere.

Gmail non funtzionat prus in s'ordinadore? Is solutziones.

Logo de GMail. Imm´gine de Pfpiovani pigada dae Pixabay

A incumentzare dae unu mese a oe, Gmail non permitit prus s'impreu cun aplicatziones betzas e pagu seguras. Custu pro chircare de ammanniare sa seguresa de is contos bostros. Sende chi Google in custu momentu est su prus frunidore mannu de custu tipu de servìtziu, difatis, ddoe at gente meda cun intentziones malas chi ddis diat a pràghere a furare is datos de totu is clientes issoro. Custu est giai acontèssidu prus de una borta cun àteros frunidores. Calicunu, pro esempru, at a regordare cando gente meda at pèrdidu s'atzessu a sa posta de Libero e sa casella issoro at incumentzadu a ispàrghere messàgios SPAM a totu is cuntatos sarvados. S'efetu de cust'ammànniu de seguresa est chi calicunu de nois non resesset prus a lèghere sa posta cun su programma chi at semper impreadu. Andamus a bìdere cales sunt is solutziones.