Fintzas sa "Immuni spanniola" est unu fallimentu

Logo de Radar COVID

A sa genti is app de sighidura de is contaus no praxint. Dd'eus cumprèndiu cun Immuni chi, mancai sa segunda aundada apat cunvintu prus genti a dda scarrigai, sighit a essi unu fallimentu, comenti at arregordau puru su programa TV Otto e mezzo de su 22/12/2020. Duncas custas aplicatzionis chi iant a depi sinnalai is cuntatus cun personis impestadas de su Coronavirus nou (SARS-CoV-2) responsàbili de sa COVID-19 no funt donendi s'agiudu sperau.

In Spànnia is cosas no andant mellus po "Radar Covid", s'aplicatzioni chi cumprit sa pròpriu funtzioni. A inghitzu de su mesi de Idas dd'iat scarrigada sceti su 14,4% de sa populatzioni, unu nùmeru chi no abastat po dda fai funtzionai comenti progetau.

Est arribau su corretori ortogràficu sardu po Firefox

Impreu de su ditzionàriu. Gràtzias a Luca po sa màgini.

Po incumentzai, unu bellu annu nou a totus! S'annu inghitzat cun una noa bella. Su CROS (Curretore regionale
ortogràficu sardu), giai a disponimentu in lìnia e po OpenOffice/LibreOffice, gràtzias a su traballu de Sardware oi si podit impreai puru in Firefox comenti ditzionàriu po s'averìguu ortogràficu. Podit essi installau scarrighendi-ddu innoi.

Etichette

No-Vax pigant po "chip 5G" unu distorsori po ghitarra

Su schema-brulla

De una pariga de diis, unus cantu grupus de no-vax, personis contràrias a is vacinus contra a su coronavirus Sars-CoV-2 responsàbili de sa maladia COVID-19, funt publichendi me is pàginas insoru unu schema elètricu chi nanca est "su chip 5G chi funt inferrendi cun su vacinu". Làstima ca calincunu si siat giai acatau chi cussu schema est de su distorsori po ghitarra "Metal Zone" de sa Boss.

Una Paschixedda bella a totus

Rise of the Triad - Paschixedda

Ocannu seus passendi is festas de manera unu pagheddu stròlica, acorraus in domu e, po calincunu de nosu, a tesu de sa famìlia e de is amigus. Sperendi chi a foras de custu scàpitu siais passendi una bella dii de Paschixedda, apu pensau de si fai cumpangia cun custu Ou de Pasca de su giogu Rise of the Triad de su 1994.

Twitter e Youtube puru bogant is noas farsas

Image by wattblicker from Pixabay

Comenti annuntziau in duas noas de s'ANSA, Twitter at decìdiu de bogai is messàgius cun noas farsas apitzus de is vacinus contas a su Coronavirus. Youtube in s'interis at a incumentzau a bogai is vìdeus cun sa teoria de s'ingannu de is eletzionis in is Stadus Unius, bintas de Biden, cun Trump chi sighit a decrarai chi issu ddas apat bintas cun s'ingannu.

Ativistas Anti-5G pigant gàbias de Faraday e apustis si-ndi chèsciant

S'annùntziu me in Amazon

Est faendi su giru de su Web in custas diis sa noa de is ativistas Anti-5G chi ant pigau una gàbia de Faraday po blocai is undas eletromannièticas de s'incaminadori de arretza (router) e a pustis si-ndi funt chesciaus poita ca s'arretza WiFi no funtzionàt prus.
No si cumprendit beni ita nc'intrint custus dispositivus domèsticus cun su 5G: podit essi chi, a su sòlitu, is prus pagu espertus cunfundant su 5G de sa telefonia mòbili cun is arretzas WiFi a 5Ghz, duas cosas dessintotu diferentis. Craru chi una gàbia de Faraday progetada po blocai is undas a 5Ghz at a blocai s'arretza WiFi (tantu balit a dda studai) e comenti e chi siat no serbit a nudda contras a su 5G.
De ogetus che custu si-nd'agatant medas me in Amazon e a nai sa beridadi no est sa primu borta chi nd'intendeus chistionai, giai chi càncua borta agataus fintzas me is potacarias cussus "croxus" po telefoneddus chi iant a depi blocai is undas.

Etichette

PHP 8.0

PHP 8PHP, su linguàgiu de programatzioni web prus famau est lòmpiu a sa versioni 8.0 a cincu annus de sa 7.0 e apustis de àteras cuàturu versionis intermèdias chi ant introdùsiu càmbius de importu.
Abellu abellu, PHP est passau de linguàgiu legixeddu ma còmudu po fai situs e aplicatzionis Web a trastu prus sèriu, orientau a is ogetus, seguru e lestu. Cun custa versioni noa s'arricat de funtzionis e piessìnnius chi de una parti dd'acostant a linguàgius prus traditzionalis e de un'àtera ndi fain

Sa petitzioni contras a sa guardiania biomètrica

Telecàmera de guardiania - Màgini de Peggy und Marco Lachmann-Anke de Pixabay

"In totu s'Europa is fortzas de politzia, autoridadis localis e asiendas privadas funt spraxendi a scusi tecnologias sperimentalis e forrogadoras chi sighint, analisant e mudant a ogetus is facis nostas e is corpus nostus candu nosi moveus in is logus pùblicus. Custus ùrtimus funt de difendi, po chi in issus is deretus nostus, is libertadis nostas e is comunidadis nostas siant amparaus."
Custa est s'introdutzioni a sa petitzioni "Torra a ti pigai sa faci" po pediri de proibiri sa guardiania biomètrica, impreada in calincunu logu e pranificada o sperimentada in àterus. Cun custa genia de guardiania is sistemas informàticus podint connosci is caras de donniunu de nosu e arregistrai is movimentus nostus, mancai sinnalendi-ddus a is autoridadis candu su sistema ddus classìficat che "atividadi assumbrida".

Facebook sighit a blocai sa publicidadi polìtica me is USA

SeguresaIs eletzionis me is Stadus Unius parint fatas, ma Facebook at decìdiu de blocai po un'àteru mesi totu is annùntzius polìticus e de lassai ativu su Centru de Informatzioni apitzus de su votu po sighi a cuntrollai su contu de is votus, chi est prus longu po mori de su votu postali, chi genti meda at sceberau po sa dificultadi de si movi de domu in mesu a sa pandemia de Covid-19.