internet

Houthi e Mare Ruju: perìgulu nch'est pro Internet?

Retza globale. Immàgine de TheDigitalArtist, pigada dae pixabay

De seguru totus amus lèghidu me is noas s'ameletzu de is Houthi de nde segare is cavos de datos chi passant a suta de su Mare Ruju e custu at ingendradu orròliu pro su funtzionamentu de Internet.
In custu artìculu apo a ispricare pro ite non nos depimus orroliare tropu, chirchende de impreare unu linguàgiu chi potzant cumprèndere fintzas is prus pagu espertos.

Etichetas

Mastodon, sa retza sotziale lìbera

Logo de Mastodon

Forsis ais intèndidu chistionare de Mastodon me is ùrtimas dies, ca impitadores medas sunt moende a custa retza a pustis chi Elon Musk at comporadu Twitter. A medas difatis non praghet sa voluntade de Musk de furriare Twitter, una sotziedade pro atziones, a azienda privada in ue issu pigat totu is detzisiones. E una de custas detzisiones, sa de donare sa libertade cumpleta de espressione, chene moderatziones de cuntènnidos chi non siant a foras de lege, at assustadu a gente meda. Cale si siant is motivos, impitadores medas ant detzìdidu de serrare su profilu Twitter e passare a Mastodon. Mastodon no est unu progetu nou, ma medas no nd'ant mai intèndidu chistionare. Andamus a bìdere ite tenet de diferente.

Gmail non funtzionat prus in s'ordinadore? Is solutziones.

Logo de GMail. Imm´gine de Pfpiovani pigada dae Pixabay

A incumentzare dae unu mese a oe, Gmail non permitit prus s'impreu cun aplicatziones betzas e pagu seguras. Custu pro chircare de ammanniare sa seguresa de is contos bostros. Sende chi Google in custu momentu est su prus frunidore mannu de custu tipu de servìtziu, difatis, ddoe at gente meda cun intentziones malas chi ddis diat a pràghere a furare is datos de totu is clientes issoro. Custu est giai acontèssidu prus de una borta cun àteros frunidores. Calicunu, pro esempru, at a regordare cando gente meda at pèrdidu s'atzessu a sa posta de Libero e sa casella issoro at incumentzadu a ispàrghere messàgios SPAM a totu is cuntatos sarvados. S'efetu de cust'ammànniu de seguresa est chi calicunu de nois non resesset prus a lèghere sa posta cun su programma chi at semper impreadu. Andamus a bìdere cales sunt is solutziones.

Elon Musk at ativadu su sistema Starlink in Ucràina

Arretza de satèlliti Starlink

Cun s'invasione russa, s'Ucràina arriscat de s'agatare a foras de sa retze Internet o chi is informatziones siant tzensuradas cun su controllu russu de is infrastruturas de comunicatzione. Pro custu, Elon Musk at detzìdidu de ativare su sistema Starlink in su paisu pro frunire una connessione lestra chi non siat in manu russa. Pro nde fatzilitare s'impreu, at fintzas batidu unu càmbiu de terminales pro is impitadores.

Pranificadu s'adiosu a su 3G

Màgini de ADMC pigada de Pixabay

Sa telefonia mòbile est a sa de cincu generatziones. Mancari medas de nois tèngiant ancora aparatos de una pariga de annos a oe e duncas non siant ancora impreende is tecnologias noas, de custu 5G nd'amus intèndidu chistionare giai tropu pro is cumplotismos chi ddoe sunt a giru, e fintzas pro totu su manìgiu chi bolet s'istantàrgiu de is retzes noas, comente s'òbligu de cambiare is aparatos televisivos pro liberare unas cantas frecuèntzias de dedicare a sa telefonia. S'annu chi benit, un'àtera cosa de importu at a acontèssere: ant a istudare su 3G.

Etichetas

Retzensidura de su servìtziu Eolo

Màgini de littleonix, pigada de Pixabay
Sa mègius solutzione pro sa connessione a Internet, dd'ischimus totus, est sa fibra òtica chi permitit connessiones lestras meda, ma a dolu mannu no est a disponimentu in ònnia logu, creende su chi ddi narant partzidura digitale (o digital divide), unu problema sèriu in unas cantas àreas de su mundu, in custos tempus in ue totu si faghet in lìnia. Alternativas chi nos permitint de no abarrare sena retze fintzas in si logos comente biddas de monte nche nd'at medas: satèllite, mòbile (3G/4G/5G) e, prus che totu, banda larga mòbile comente WiMAX e FWA/WLL. Eolo est unu de is frunidores chi impreant una tecnologia FWA.
Etichetas

Su fogu at firmadu unu servìtziu mannu de "cloud"

Màgini de su fogu, pigada de su profilu Twitter de is pompieris de Strasburgo

In su note intre su 9 e su 10 de martzu in Strasburgo su fogu at fatu dannu a unu tzentru de datos de unu de is prus frunidores mannos de servìtzios de informàtica in sa nue (cloud computing). S'efetu de custu disacatu est chi unos cantos servìtzios e giassos web non sunt a disponimentu in custas ùrtimas dies. Custu pro ite ca su fogu at ispèrdidu una parte de is elaboradores e is tècnicos ant dèpidu istudare totu is àteros.