Meta

Meta dispidit a 11000 traballadores: ite acontesset?

Immàgine de Pete Linforth pigada dae Pixabay

Sa noa de sa dispidida de ùndighimigia traballadores de Facebook, Instagram e Whatsapp arribat a pagas dies dae s'annùntziu de sa dispidida de 3700 traballadores de Twitter. 14700 logos de traballu pèrdidos chi s'agiunghent a a is de Netflix, TikTok e àteras cumpangias chi òperant in servìtzios ìnternet. Ite amegat de acontèssere? Andamus a castiare prus acanta.