Stracia Twitter po sa critografia de is tzarras

Màgini de Tumisu, pigada de Pixabay

Una campànnia noa, ligada a cussa contras a sa guardiania biomètrica, est incumentzada.
Narat s'annùntziu:

Noas fuidas amostant chi sa proposta noa po una ‘Lei po cuntrastai a beru is abusus sessualis de pipius’ de sa UE iat a obligai is asiendas tennològicas a fichetai me is arraxonus privaus de totus, oblighendi-ddas a speculitai is comunicatzionis privadas.

Si custu est berus, iat a essi sa fini de sa codìfica puntu-puntu chi apoderat sa segretesa de is messàgius e de is arraxonus de boxi me is aplicatzionis che Whatsapp, Telegram e àteras. Dònnia arraxonu iat a essi averiguau cun sa pèrdida de su deretu nostu a sa privatesa e cun s'arriscu de essi sinnalaus comenti criminalis sceti po unu fueddu sballiau.

Su mundu de s'informàtica e sa gherra russu-ucraina

Composer amostendi su messàgiu standWithUkraine

Su chi megat de acuntessi in cust'ùrtimu mesi est una faina chi pagus de nosu, nàscius e pesaus in unu mundu innui sa gherra fiat cosa a tesu, s'iant a ai imaginau fintzas a custu momentu. Candu unu programadori traballat in una scuadra internatzionali comenti fatzu deu etotu, su disprexeri est dòpiu poita ca acostumaus a traballai cun russus, ucrainus e genti de totu su mundu chena fai diferèntzias ni de natzionalidadi ni de etnia o calichisiat cunditzioni personali: totu su chi importat est s'abilidadi e sa gana de imparai cosas noas e amellorai sa tènnica. Andaus a biri pagu pagu comenti at reagiu custu mundu.

Etichette

Elon Musk at ativau su sistema Starlink in Ucràina

Arretza de satèlliti Starlink

Cun s'invasioni russa, s'Ucràina arriscat de s'agatai a foras de s'arretza Internet o chi is informatzionis siant tzensuradas cun su cuntrollu russu de is infrastruturas de comunicatzioni. Po custu, Elon Musk at decìdiu de ativai su sistema Starlink in su paisu pro fruniri una connessioni lesta chi no siat in manu russa. Po ndi facilitai s'impreu, at fintzas bitiu unu càmbiu de terminalis po is impitadoris.

Mypal: navigadori po Windows XP

Mypal in Windows XP

Windows XP est stètiu unu de is prus sistemas vidanus de Microsoft: publicau in su 2001, su suportu ofitziali est durau fintzas a su 2014, cun unu annoamentu spetziali in su 2017. Est colau tempus meda, est berus, e in s'interis Microsoft at publicau Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 e 11, ma me is annus de Windows XP genti meda at pigau unu o prus elaboradoris po domu e genti meda at preferiu a sighi impreendi XP fintzas me is annus de Vista, ca cussu fiat unu sistema arrannèsciu mali. Totu custus elaboradoris podint ancora essi impreaus, pruschetotu de cuddus impitadoris chi no tenint bisòngiu de potèntzia manna de càrculu. Is sistemas operativus nous perou funt tropu grais po ddoi funtzionai. Intra is solutzionis possìbilis, ddoi at installai unu sistema lèbiu, comenti una distributzioni de Linux po elaboradoris bècius o circai programas chi sigant funtzionendi in XP. Su navigadori Mypal est unu de cussus.

Publicau FreeDOS 1.3

Logo de FreeDOS. Màgini de propiedadi de su FreeDOS Project

Una pariga de diis a oi eus chistionau de sa publicatzioni de una versioni noa de ReactOS, cloni de Microsoft Windows. Parrit duncas ironia chi apant publicau puru una versioni noa de FreeDOS, sistema operativu chi megat de clonai MS-DOS, àteru prodotu Microsoft chi impreaiaus innantis de sa publicatzioni de Windows 95.
Sa versioni noa est sa 1.3 e nd'eus chistionau un'annu e mesu a oi, creendi chi fessint acanta de ddu publicai.

Provaus su sintetizadori sardu SINTESA

MaryTTS cun Sintesa

Is sintetizadoris vocalis tenint un'importu mannu oindii. Bastat a pensai a assistentis vocalis, navigadoris satellitaris, tradutoris automàticus cun funtzioni de ligi su testu, trastus de assistèntzia mèiga, de acessibilidadi e àteru ancora. Po cantu potzat parri difìcili de crei perou, sa sìntesi vocali est a disponimentu sceti po pagu lìnguas, meda prus pagu de 100, segundu is datus de is prataformas prus famadas. Gràtzias a su progetu SINTESA, intra custas lìnguas ddoi at su sardu puru. Connoscia giai su progetu, ma no ia tentu ancora s'ocasioni de ddu proai. Su mesi de idas passau fia in una libreria de Aristanis e apu biu su lìburu "Caratteri e strutture fonetiche, fonologiche e prosodiche della lingua sarda. Il sintetizzatore vocale SINTESA" imprentau de Condaghes, chi ndi descriit totu su traballu de circa e de svilupu e incluit unu DVD cun su còdixi e is archìvius prontus de su sintetizadori. Comenti informàticu, su lìburu no podiat amancai in sa libreria cosa mia e fia curiosu meda de proai s'arresurtau de totu cussu traballu.

Adiosu a is telefoneddus BlackBerry

Màgini de ArtificialOG pigada de Pixabay

Si-ddus arregordais is telefoneddus BlackBerry? Annus a oi ant fatu sa stòria de is telefoneddus intelligentis, bessendi famaus in cussu setori cun is mòllius insoru, chi ant sighiu a portai una tastera fìsica impari cun su schermu a tocu. Abellu abellu, is BlackBerry ant tentu sèmpiri prus pagu sorti, acabendi cun sa noa chi cras at a essi studada dessintotu s'arretza chi permitit a is dispositivus cun su sistema BlackBerryOS de funtzionai.

Duus passus ainnantis apitzus de sa guardiania biomètrica

Màgini de StockSnap pigada de Pixabay

Comenti apu spricau prus bortas in custu diàriu, sa spainadura de is tecnologias de inteligèntzia artificiali est creendi unus cantu problemas a sa privatesa nosta, sendi chi cun s'impreu insoru bessit prus fàcili a sighi s'atividadi de is personis, in lìnia e in sa vida reali. Sa rivista Wired chistionat de duas noas chi si faint sperai chi is pràticas de sighidura digitali acabint o assumancu siant redùsias.