internet

Mastodon, s'arretza sotziali lìbera

Logo de Mastodon

Forsis eis intèndiu chistionai de Mastodon me is ùrtimas diis, ca impitadoris medas funt moendi a cust'arretza apustis chi Elon Musk at comporau Twitter. A medas difatis no praxit sa voluntadi de Musk de furriai Twitter, una sotziedadi po atzionis, a asienda privada innui issu pigat totu is decisionis. E una de custas decisionis, sa de donai sa libertadi cumpleta de espressioni, chena moderatzioni de cuntènnius chi no siant a foras de lei, at assustrau a genti meda. Calisisiant is motivus, impitadoris medas ant decìdiu de serrai su profilu Twitter e passai a Mastodon. Mastodon no est unu progetu nou, ma medas no nd'ant mai intèndiu chistionai. Andaus a biri ita tenit de diferenti.

Gmail no funtzionat prus in s'ordinadori? Is solutzionis.

Logo de GMail. Màgini de Pfpiovani pigada de Pixabay

A incumentzai de unu mesi a oi, Gmail no permitit prus s'impreu cun aplicatzionis bècias e pagu seguras. Custu po circai de amanniai sa seguresa de is contus bostus. Sendi chi Google in custu momentu est su prus frunidori mannu de custu tipu de servìtziu, difatis, ddoi at genti meda cun intentzionis malas chi ddis iat a praxi a furai is datus de totu is clientis insoru. Custu est giai acuntèssiu prus de una borta cun àterus frunidoris. Calincunu, po esempru, at a arregordai candu genti meda at pèrdiu s'atzessu a sa posta de Libero e sa casella insoru at incumentzau a spraxi messàgius SPAM a totu is cuntatus sarvaus. S'efetu de cust'amànniu de seguresa est chi calincunu de nosu no arrannescit prus a ligi sa posta cun su programa chi at sèmpiri impreau. Andaus a biri cali funt is solutzionis.

Elon Musk at ativau su sistema Starlink in Ucràina

Arretza de satèlliti Starlink

Cun s'invasioni russa, s'Ucràina arriscat de s'agatai a foras de s'arretza Internet o chi is informatzionis siant tzensuradas cun su cuntrollu russu de is infrastruturas de comunicatzioni. Po custu, Elon Musk at decìdiu de ativai su sistema Starlink in su paisu pro fruniri una connessioni lesta chi no siat in manu russa. Po ndi facilitai s'impreu, at fintzas bitiu unu càmbiu de terminalis po is impitadoris.

Pranificau s'adiosu a su 3G

Màgini de ADMC pigada de Pixabay

Sa telefonia mòbili est a sa de cincu generatzionis. Mancai medas de nosu tèngiant ancora aparatus de una pariga de annus a oi e duncas no siant ancora impreendi is tecnologias noas, de custu 5G nd'eus intèndiu chistionai giai tropu po is cumplotismus chi ddoi funt a giru, e fintzas po totu su manìgiu chi bolit su strantaxu de is arretzas noas, comenti s'òbligu de cambiai is aparatus televisivus po liberai unas cantu frecuèntzias de dedicai a sa telefonia. S'annu chi benit, un'àtera cosa de importu at a acuntessi: ant a studai su 3G.

Etichette

Arrecensidura de su servìtziu Eolo

Màgini de littleonix, pigada de Pixabay
Sa mellus solutzioni po sa connessioni a Internet, ddu scieus totus, est sa fibra òtica chi permitit connessionis lestas meda, ma a dolu mannu no est a disponimentu in dònnia logu, creendi su chi ddi nant partzidura digitali (o digital divide), unu problema sèriu in unas cantu àreas de su mundu, in custus tempus innui totu si fait in lìnia. Alternativas chi nosi permitint de no abarrai chena arretza fintzas me si logus comenti biddas de monti nci-nd'at medas: satèllite, mòbili (3G/4G/5G) e, pruschetotu, banda larga mòbili comenti WiMAX e FWA/WLL. Eolo est unu de is frunidoris chi impreant una tecnologia FWA.
Etichette

Su fogu at firmau unu servìtziu mannu de "cloud"

Màgini de su fogu, pigada de su profilu Twitter de is pompieris de Strasburgo

In su noti intra su 9 e su 10 de martzu me in Strasburgo su fogu at fatu dannu a unu centru de datus de unu de is prus frunidoris mannus de servìtzius de informàtica in sa nui (cloud computing). S'efetu de custu disacatu est chi unus cantu servìtzius e giassus web no funt a disponimentu in custas ùrtimas diis. Custu poita ca su fogu at spèrdiu una parti de is elaboradoris e is tènnicus ant dèpiu studai totu is àterus.