Arrecensidura de su servìtziu Eolo

Arrecensidura de su servìtziu Eolo

Màgini de littleonix, pigada de Pixabay

Sa mellus solutzioni po sa connessioni a Internet, ddu scieus totus, est sa fibra òtica chi permitit connessionis lestas meda, ma a dolu mannu no est a disponimentu in dònnia logu, creendi su chi ddi nant partzidura digitali (o digital divide), unu problema sèriu in unas cantu àreas de su mundu, in custus tempus innui totu si fait in lìnia. Alternativas chi nosi permitint de no abarrai chena arretza fintzas me si logus comenti biddas de monti nci-nd'at medas: satèllite, mòbili (3G/4G/5G) e, pruschetotu, banda larga mòbili comenti WiMAX e FWA/WLL. Eolo est unu de is frunidoris chi impreant una tecnologia FWA. Totu funtzionat comenti po sa connessioni fissa, a foras de s'installatzioni, giai chi benit unu tènnicu a installai un'antenna in cobertura e assetiai is aparatus.

In s'ùrtimu mesi seu stètiu òspiti in domu de amigus chi bivint in una biddixedda de monti, innui sa connessioni fissa no arribat e sa telefonia mòbili andat segundu sa dii. Est stètia incapas una de is ùrtimas famìlias italianas a impreai sa connessioni clàssica a 56K finsas a candu no est bessia tropu stentosa po calisisiat servìtziu. A cussu puntu ant agau s'oferta de Eolo chi fiat s'ùnica possibilidadi de tenni una lìnia normali. Eolo est un'asienda bastanti connota in Itàlia, impari cun Linkem e àteras chi frunint servìtzius pretzisus.

Candu ant fatu su cuntratu, prus o mancu in su 2011, teniant una lìnia de 10Mbps cun unu tràficu màssimu de 1GB a sa dii (passau custu lìmiti, sa velocidadi minimàt a 0,5Mbps) e telèfonu fissu cun tecnologia VoIP. Pagu tempus a imoi, giai chi cussa oferta fiat tropu limitada po una famìlia innui ddoi at assumancu 3 telefoneddus, computadori e TV inteligenti, ant cambiau su pranu pighendi un'oferta a 30Mbps chena lìmitis e chena telèfonu fissu.

Me is diis chi fia in domu de issus dd'apu pòtzia proai beni, faendi puru sa mesura de sa velicidadi. Me is oras de traballu, intra su mangianu e su meigama sa velocidadi arribat finsas a su màssimu a disponimentu. Apustis calat, cun baloris intra 5Mbps e 1.2Mbs: pagu cosa giai chi pagant po 30! In su momentu chi apu incumentzau a scriri custu artìculu, unu sàbudu a mangianu tardu, sa velocidadi fiat 13,3Mbps e su balori de ping 17ms1. Is arrexonis de custa diferèntzia podint essi problemas de trasmissioni in mesu a is montis cun s'umididadi de s'ària chi pesat abellu cun is oras e/o interferèntzias cun àteras trasmissionis, ma seu bastanti seguru chi su problema siat su chi deu ddi nau su "Fatori Netflix": a merì sa genti furriat de traballu e giai chi in custu perìodu no ddoi at cosa meda de fai a foras de domu abarrat a castiai pellìculas e sa cumpangia no tenit bastanti banda datus po totus.

In curtzu, potzu nai chi Eolo andat beni comenti servìtziu candu ddoi at pagu alternativa, comenti po is amigus mius chi bivint in una zona pagu serbia de is àteras cumpangias - fissas e mòbilis - ma no dd'ia mai impreai a foras de custas necessidadis, cun is mellus sceberus chi ddoi at.

Notas:

1) Su ping, mesurau in millisegundus, est sa mesura de cantu nci ponit unu messàgiu standardisau a arribai a una destinatzioni connota e torrai agoa. Prus piticu est custu balori e mellus est sa connessioni, pruschetotu po is tzerriadas audiu/vìdeu, ca cun unu ping artu sa boxi stentat a arribai, creendi un'efetu infadosu in s'arrexonu. Oindii s'abetaus baloris de ping a giru de 20ms.

Etichette

Cumenta

Categorias