Ucràina

Su mundu de s'informàtica e sa gherra russu-ucraina

Composer ammustrende su messàgiu standWithUkraine

Su chi amegat de acontèssere in custu ùrtimu mese est una faina chi pagos de nois, nàschidos e pesados in unu mundu in ue sa gherra fiat cosa a tesu, si diant a àere immaginadu fintzas a custu momentu. Cando unu programmadore traballat in un'iscuadra internatzionale comente fatzo deo etotu, su dispraghere est dòpiu pro ite ca acostumamus a traballare cun russos, ucràinos e gente de totu su mundu chene fàghere diferèntzias nen de natzionalidade nen de etnia o cale si siat cunditzione personale: totu su chi importat est s'abilidade e sa gana de imparare cosas noas e megiorare sa tècnica. Andamus a bìdere pagu pagu comente at reagidu custu mundu.

Etichetas

Elon Musk at ativadu su sistema Starlink in Ucràina

Arretza de satèlliti Starlink

Cun s'invasione russa, s'Ucràina arriscat de s'agatare a foras de sa retze Internet o chi is informatziones siant tzensuradas cun su controllu russu de is infrastruturas de comunicatzione. Pro custu, Elon Musk at detzìdidu de ativare su sistema Starlink in su paisu pro frunire una connessione lestra chi non siat in manu russa. Pro nde fatzilitare s'impreu, at fintzas batidu unu càmbiu de terminales pro is impitadores.