Est inghitzau s'ùrtimu annu de Internet Explorer

Est inghitzau s'ùrtimu annu de Internet Explorer

IEEst stètiu po meda su navigadori de impreu prus mannu in su mundu, dd'eus odiau meda comenti impitadoris e comenti svilupadoris web. Dd'eus mudau cun Firefox e Chrome arregordendi-ddu comenti esempru de navigadori coaxu, pagu seguru e pagu arrespetosu de is standard. Fiat craru de diora chi Internet Explorer fiat morrendi e imoi est ofitziali: sa versioni 11, publicada in su 2013 at a essi s'ùrtima. S'amparu acabat su 17 austu de su 2021.

Microsoft at publicau su pranu de s'acabu de is progetus de IE e de Edge Legacy, versioni de mesu intra su navigadori bèciu e su nou, Edge, chi est arrennèsciu a torrai a gadangiai cancu impreadori, mancai no siat stimau de sa parti manna de is internàutas, ca sa majoria sighit a impreai Google Chrome.

Giai ocannu, su 30 de donniasantu, Microsoft Teams, sa prataforma professionali de Microsoft, no at a essi prus cumpatìbili cun Explorer. Su 9 de martzu de su 2021 eus a nai adiosu a Edge Legacy e eus acabai su caminu cun sa fini de Explorer su 17 austu 2021. Est sa fini de un'era. Si calincunu surrùngiat custu navigadori o ndi tenit abisòngiu po cancu motivu, podit impreai sa modalidadi Internet Explorer in Edge.

Cumenta