Maju 2020

Presentada de Android 11

Android logoGoogle at annunciau un'acuntessimentu po su 3 de làmpadas a is 17:00, innui at a presentai sa beta de sa versioni 11 de su sistema operativu Android.
In s'acuntessimentu, chi ddi nant "Beta Launch Show", s'at a chistionai de is funtzionis noas de su sistema e de is noas dedicadas a is svilupadoris.
At a sighiri una sessioni de pregontas e arrespustas innui totus ant a podi scriri is pregontas cun s'impreu de s'hashtag #AskAndroid.

Microsoft aberrit su còdixi de GW-Basic

Basic
Còdixi Basic - pigada de Wikipedia

Is chi ant incumentzau a imparai sa programatzioni me is annus 80 ant de seguru impreau a su mancu una borta GW-Basic, unu compiladori a lìnia de cumandu distribuiu cun MS-DOS. Microsoft at decìdiu de publicai su còdixi de orìgini po impreu didàticu, cumenti annuntziau in su diàriu de programatzioni suu. 

Etichette

Pìndulas: trasmissioni chena filus

Antennas
Antennas.  Foto de Michael Schwarzenberger de Pixabay

Scriendi un'artìculu po un'àteru diàriu apu inghitzau a mi pregontai si sa genti chi no traballat cun elaboradoris e retzas dònnia dii sciit deaderus de ita seus chistionendi candu impreaus unus cantus fueddus chi tocant s'argumentu de sa trasmissioni digitali de s'informatzioni. Apu duncas decìdiu de fai un'articuleddu didàticu po ddus acrarai.

Est arribendi sa Beta 2 de Haiku

HaikuSu progetu de Haiku at publicau giai de calincuna cida unu resùmini de s'atividadi de abrili, chi donat una noa bella: si previdit sa publicatzioni de sa versioni Beta 2 a sa fini de maju, 1 annu e mesu a pustis de sa prima beta. Intra is mellorus chi custa versioni at a bitiri ddoi at una stabilidadi prus manna in su suportu de vàrius tipus de perifèricas e in is prestatzionis.

I love you: àteru virus, àteru cumpleannu

I Love you
Su messàgiu de I Love you - De Wikipedia

Eus festau is annus de TDE calincuna dii a oi e de virus nd'intendeus fueddendi fintzas tropu in custu annu stròlicu 2020. Calincuna dii a oi perou est stètiu su de 20 cumpleannu de un'àtera genia de virus – unu bermi po essi prus precisus – chi fiat famau meda po unu pagu de tempus: ILOVEYOU.
Nd'eus a amentai a manera curtza sa stòria e eus a giai un'ograda de curtzu a su còdixi de custu malware.

Pìndulas: su World Wide Web

Logo WWWBesseus pagu pagu de su "filu lògicu" chi eus incumentzau chistionendi de còdixi binàriu e circùitus digitalis po chistionai de totu atra cosa. Una pariga de diis a oi fiat una data de importu po Internet. Difatis, su 30 de abrili 1993 su CERN de Ginevra at publicau su còdixi de orìgini de su Web cumenti resursa de pùblicu domìniu. Duncas, de trastu po organizai is documentus de is esperimentus sientìficus, su WWW est bessiu custu servìtziu chi arregollit millionis e millionis de documentus, is pàginas web chi formant is situs (o giassus) e chi ponint a disponimentu testu, figuras, àudiu e vìdeu.
Fintzas sa Wikipedia at festau custu acuntessimentu ponendi sa pàgina de su World Wide Web cumenti artìculu de su mesi de maju e innoi si bollu acrarai cumenti custu servìtziu funtzionat.