Maju 2020

Presentada de Android 11

Android logoGoogle at annuntziadu un'acuntessimentu pro su 3 de làmpadas a is 17:00, in ue at a presentare sa beta de sa versione 11 de su sistema operativu Android.
In s'acuntessimentu, chi ddi narant "Beta Launch Show", s'at a chistionare de is funtziones noas de su sistema e de is noas dedicadas a is isvilupadores.
At a sighire una sessione de pregontas e rispistas in ue totus ant a pòdere iscrìere is pregontas cun s'impreu de s'hashtag #AskAndroid.

Microsoft aberit su còdighe de GW-Basic

Basic
Còdighe Basic - pigada dae Wikipedia

Is chi ant incumentzadu a imparare sa programmatzione in is annos 80 ant de seguru impreadu a su mancu una borta GW-Basic, unu cumpiladore a lìnia de cumandu distribuidu cun MS-DOS. Microsoft at detzìdidu de publicare su còdighe de orìgine pro impreu didàticu, comente annuntziadu in su diàriu de programmatzione suo. 

Etichetas

Pìndulas: trasmissione sena filos

Antennas
Antennas. Foto de Michael Schwarzenberger dae Pixabay

Iscriende un'artìculu pro un'àteru diàriu apo inghitzadu a mi pregontare si sa gente chi no traballat cun elaboradores e retzes onni die ischit a beru de ite semus chistionende cando impreamus unos cantos faeddos chi tocant s'argumentu de sa trasmissione digitale de s'informatzione. Apo duncas detzìdidu de fàghere un'articuleddu didàticu pro ddos acrarare.

Est arribbende sa Beta 2 de Haiku

HaikuSu progetu de Haiku at publicadu giai dae calicuna chida unu resùmidu de s'atividade de abrile, chi donant una noa bella: si previdit sa publicatzione de sa versione Beta 2 a sa fine de maju, 1 annu e mesu a pustis de sa prima beta. Intra is megioros chi custa versione at a batire ddoe at un'istabilidade prus manna in su suportu de vàrios tipos de perifèricas e in is prestatziones.

I love you: àteru virus, àteru cumpleannu

I Love you
Su messàgiu de I Love you - Dae Wikipedia

Amus festadu is annos de TDE carchi die a oe e de virus nd'intendimus faeddende fintzas tropu in custu annu istròlicu 2020. Carchi die a oe però est istadu su de 20 cumpleannu de un'àtera genia de virus – unu berme pro èssere prus pretzisos – chi fiat famadu meda pro unu pagu de tempus: ILOVEYOU.
Nd'amus a ammentare in manera breve s'istòria e amus a dare un'ograda dae curtzu a su còdighe de custu malware.

Pìndulas: su World Wide Web

Logo WWWEssimus pagu pagu dae su "filu lògicu" chi amus incumentzadu chistionende de còdighe binàriu e tzircùitos digitales pro chistionare de totu àtera cosa. Una pariga de dies a oe fiat una data de importu pro Internet. Difatis, su 30 de abrile 1993 su CERN de Ginevra at publicadu su còdighe de orìgine de su Web comente resursa de pùblicu domìniu. Duncas, dae trastu pro organizare is documentos de is esperimentos sientìficos, su WWW est essidu custu servìtziu chi regollet milliones e milliones de documentos, is pàginas web chi, formant is sitos (o giassos) e chi ponent a disponimentu testu, figuras, àudiu e vìdeu.
Fintzas sa Wikipedia at festadu custu eventu ponende sa pàgina de su World Wide Web comente a artìculu de su mese de maju e inoghe bos bògio acrarare comente custu servìtziu funtzionat.